COVID-19 – uprawnienia stron umów zawartych w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Przepisy dotyczące Prawa zamówień publicznych zostały zmienione na podstawie art. 15r-15v uchwalonej w dniu 31.03.2020 r. Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ?specustawy dot. COVID-19?).

 

Zmiany wprowadzają następujące prawa i obowiązki stron umowy zawartej w trybie zamówień publicznych :

 

Obowiązek informowania

Strony powinny wzajemnie informować się o wpływie okoliczności związanych z epidemią koronawirusa na istniejącą między nimi umowę oraz udowodnić wpływ epidemii na umową załączając oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:

 • nieobecności osób, które uczestniczą w realizacji zamówienia;
 • decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
 • poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
 • wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych.

 

Jest to katalog otwarty, dlatego istnieje możliwość wykazania również innych okoliczności związanych z epidemią koronawirusa; okoliczności te mogą dotyczyć również podwykonawcy i dalszych podwykonawców.

 

Informacja powinna być wysłana również w przypadku gdy wykonanie umowy i terminy nie są zagrożone, jak i w sytuacji zagrożenia realizacji umowy.

 

Uprawnienia stron

Na podstawie tych informacji, zamawiający po uzgodnieniu z wykonawcą, ma prawo do:

 • zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub do czasowego zawieszenia wykonania umowy lub jej części;
 • zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
 • zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy

– o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

 

Podstawy upoważniające do zmiany umowy:

 • wystąpienie udokumentowanych okoliczności związanych z epidemią koronawirusa- przykładowe okoliczności wymienione w art. 15r ?specustawy dot. COVID-19?,
 • okoliczności te mają lub mogą mieć wpływ na należyte wykonanie umowy;

 

 Analiza umowy

Jeżeli w umowie znajdują się postanowienia dotyczące wystąpienia ?siły wyższej?, które są korzystniejsze od tych zawartych w ustawie – do zmiany umowy stosuje się postanowienia umowne.

W tym wypadku wystąpienie okoliczności związanych z koronawirusem, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa do odstąpienia od umowy.

 

Odpowiedzialność

Zmienione regulacje prawne dotyczące odpowiedzialności:

 

– Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych:

 • nieustalenie lub niedochodzenie od strony umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1 ?specustawy dot. COVID-19?,, należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w art. 15r ust. 1 ?specustawy dot. COVID-19?,;
 • zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 15r ust. 4 ?specustawy dot. COVID-19?.

 

–  Nie popełnia również przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu- przestępstwo nadużycia zaufania, jeżeli dana osoba nie ustala lub nie dochodzi od strony umowy, należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 lub zmienia umowę w sprawie zamówienia publicznego.

 

 • Członek zarządu, radcy nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej nie odpowiada za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, który nie ustala lub nie dochodzi od strony umowy należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19.