Prawo w czasie wakacji

W okresie wakacji jak co roku na blogu pojawia się wpis dotyczący bezpiecznych podróży.

Co się zmieniło w tym roku?  Mamy dwie ważne informacje na wakacje. Pierwsza z nich dotyczy ochrony danych osobowych RODO. Dane osobowe są od dnia 25 maja chronione na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Warto pamiętać, że RODO obowiązuje w całej Unii, a ochrona oparte jest na tych samych zasadach co w Polsce. Każde, nawet sporadyczne i okazjonalne naruszenie danych osobowych, będzie podlegało pod nowe standardy unijne przewidziane w RODO. W przypadku naruszenia danych można dochodzić swoich praw przed polskim urzędem – PUODO. To PUODO wystąpi do podobnego organu w państwie członkowskim w przypadku zgłoszenia incydentu naruszenia.

Kolejna zmiana dotyczy usług turystycznych.  Z dniem 01.07.2018 r. weszła do polskiego porządku prawnego ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Celem ustawy jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25.11.2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Najważniejsze regulacje, które wprowadza ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych dotyczą doprecyzowania pojęcia usługi turystycznej, przez którą należy rozumieć przewóz pasażerów, zakwaterowanie, wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych oraz inna usługa świadczona podróżnym, która nie stanowi integralnej części usług wspomnianych wcześniej.

Istotnym prawem dla konsumenta wprowadzonym w nowej ustawie, jest możliwość bezkosztownego odstąpienia przez konsumenta od umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej z organizatorem turystyki poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Konsument nie musi wskazywać przyczyny odstąpienia oraz ponosić kosztów, chyba że negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta. Zarówno biuro podróży, jak i  sprzedawca wycieczek ma obowiązek udzielenia podróżnemu w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, informacji dotyczących objęcia ochroną na wypadek niewypłacalności, wyłącznej odpowiedzialności za należyte, zgodne z umową wykonanie swojej usługi przez każdego usługodawcą z osobna oraz niestosowania do powiązanych usług turystycznych przepisów ustawy, które dotyczą wyłącznie imprez turystycznych.

Tych przepisów nie stosuje się do imprez turystycznych organizowanych okazjonalnie, podróży służbowych organizowanych na podstawie umowy generalnej o organizowanie podróży służbowych zawieranej między przedsiębiorcą turystycznym a przedsiębiorcą, takich imprez, które trwają krócej niż 24 godziny, chyba że obejmują nocleg.

Jednak najważniejszy jest dobry humor oraz niezakłócony wypoczynek w gronie najbliższych i przyjaciół. I tego życzymy?