Tarcza Antykryzysowa 3.0

Ze względu na prowadzony przez zespół KLG Kancelarii cykl bieżących informacji na temat zmian w prawie spowodowanych pandemią koronawirusa COVID-19, niezbędnym jest monitorowanie tak zwanej tarczy antykryzysowej, która jest swoistą specustawą, która ma na celu wsparcie sytuacji gospodarczej polskich przedsiębiorców, a także obywateli podczas wszechobecnej pandemii koronawirusa COVID-19.

Jakie zmiany tym razem w specustawie wprowadza ustawodawca?

Odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo w treści niniejszego artykułu.

Zapraszamy do lektury.

  1. ZUS

Zgodnie z treścią znowelizowanej specustawy, którą jest tarcza antykryzysowa 3.0, ze zwolnienia ze składek mogą teraz skorzystać firmy, których przychód przekroczył 15 681 zł, ale dochód nie był wyższy niż 7000 zł. Zgodnie z nowymi przepisami ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać samozatrudnieni, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia br., których przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, co prawda przekracza 15 681 zł (czyli 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto na 2020 r.), ale za to ich dochód nie przekracza 7 tys. zł. Z tej ulgi będą mogli skorzystać także przedsiębiorcy, którzy korzystają z tzw. ulgi na start. Zwolnieniu dla tych grup podlegają składki za kwiecień i maj – nawet jeśli zostały opłacone.

Istotna jest także zmiana w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, a dokładnie wprowadzona zostaje zasada, że informacje o stanie konta ZUS będzie udostępniał ubezpieczonym, którzy w systemie teleinformatycznym ZUS utworzyli profil informacyjny. Jeśli ubezpieczony będzie chciał otrzymać informację o stanie konta w inny sposób, na żądanie zainteresowanego, informacja ta udostępniona zostanie również w formie pisemnej.

  1. Nowe przesłanki nieważności umowy

Ustawodawca w nowelizacji specustawy, którą jest tarcza antykryzysowa 3.0, zdecydował się  wprowadzić w ustawie, którą jest Kodeks cywilny nowy artykuł, a dokładnie artykuł 3871 kodeksu cywilnego. Regulacja ta ma za zadanie wprowadzenie sankcji nieważności umów tzw. przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej przez konsumenta. Aczkolwiek, artykuł ten tyczy się tylko przypadków, w których: wartość przenoszonej własności nieruchomości jest wyższa niż wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych powiększonych o wysokość odsetek maksymalnych za zwłokę od tej wartości za okres 24 miesięcy, zawarcie tej umowy nie zostało poprzedzone dokonaniem wyceny wartości rynkowej nieruchomości dokonanej przez biegłego rzeczoznawcę oraz wartość zabezpieczanych tą nieruchomością roszczeń pieniężnych nie jest oznaczona. Regulacja ta w sposób bezpośredni utrudnia zawarcie umowy, na podstawie której strona zostanie rażąco pokrzywdzona.

  1. Zapobieganie, tzw. Lichwie.

Ustawodawca w nowej odsłonie tarczy antykryzysowej 3.0 zdecydował się na zabieg zmiany treści artykułu 304 kodeksu karnego. Celem tej zmiany jest dostosowanie przepisu do ścigania typowych współczesnych przestępstw lichwiarskich, czyli tzw. pożyczek ?chwilówek?, w wyniku których pokrzywdzeni tracą czasem dorobek całego życia wskutek niespłacenia w terminie pożyczki na stosunkowo niewielką kwotę. Zróżnicowany będzie poziom ochrony w zależności od tego, czy pokrzywdzony jest przedsiębiorcą, czy konsumentem. Ponadto nowa treść tego przepisu pozwoli na wyeliminowanie problemów dowodowych, polegających na wykazaniu, dlaczego osoby starsze lub niedołężne, których sytuacja materialna jest trudna, znajdują się w przymusowej sytuacji.

  1. Zmiana w prawie telekomunikacyjnym

Artykuł 14 specustawy wprowadza możliwość rozwiązania usług telekomunikacyjnych z operatorem przez wiadomość, a usługodawca ma obowiązek w terminie 14 dni na nośniku fizycznym potwierdzić przyjęcie wypowiedzenia stronie.

  1. Postojowe a staż pracy liczony do emerytury

Nowelizacja specustawy, którą jest tarcza antykryzysowa 3.0, rozwiewa wszelkie wątpliwości związane z obawami przed niepełnym stażem pracy dotyczącym liczonego do emerytury stażu pracy. Zapisy tarczy antykryzysowej wskazują, że pracownicy, którzy obecnie pobierają postojowe z uwagi na przestój w firmie, nie będą mieć mniejszego stażu pracy. Zatem nowy zapis ma działać na korzyść bardziej poszkodowanych pracowników. Państwo oferuje wsparcie finansowe także tym przyszłym emerytom, którzy zawnioskowali o zwolnienie z uiszczania składek, do czego uprawnia ich tarcza antykryzysowa 1.0. i 2.0. Na mocy przepisów samozatrudnieni i mikrofirmy (do 9 pracowników) mają możliwość uchylenia płatności składek na okres trzech miesięcy (marzec, kwiecień, maj 2020 r.). Z opłacania 50 proc. składek zwolnieni są też pracownicy firm zatrudniających między 10 a 49 osób. Składki za 3 miesiące uzupełni państwo, dzięki temu emerytury nie będą niższe.

  1. Terminy procesowe i sądowe i e-rozprawa

Zarówno terminy sądowe jak i procesowe już na nowo biegną. Terminy rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie tarczy 3.0, tj. od dnia 24 maja. Obliczanie terminu będzie uzależnione od tego, na jakim etapie nastąpiło jego zawieszenie. Tarcza 3.0 wprowadza także nową instytucję, w postaci tzw. e-rozprawy, określanej także mianem rozprawy odmiejscowionej. Zgodnie z nowo dodanym art. 15 zzs(1) e-rozprawy mogą być prowadzone w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.  W tarczy 3.0 wprowadzono także inne zmiany w sposobie prowadzenia postępowania cywilnego. Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, zaś przeprowadzenie wymaganych przez ustawę rozprawy lub posiedzenia jawnego mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w nich uczestniczących i nie można przeprowadzić ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, a żadna ze stron nie sprzeciwiła się przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia ich o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne; w przesyłanym zawiadomieniu należy pouczyć stronę niezastępowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej o prawie i terminie do złożenia sprzeciwu. Ponadto, jeżeli w sprawie cywilnej postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości, sąd może zamknąć rozprawę i wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym po uprzednim odebraniu od stron lub uczestników postępowania stanowisk na piśmie (art. 15zzs2). Rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących.

  1. Mikropożyczki

O przyznanie jednorazowej pożyczki mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. (dotychczas: przed 1 marca 2020 r.).

  1. Nowelizacja prawa pracy

Zwiększono wysokości kwot wolnych od potrąceń w stosunku do pracowników, którym w następstwie wystąpienia COVID-19 zostało obniżone wynagrodzenie lub których członek rodziny utracił źródło dochodu. Kwoty wolne od potrąceń ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.