ZAKAZ KONKURENCJI

Doradzając klientom w sprawach pracowniczych, podkreślam, aby zabezpieczać swoje interesy również przed ewentualnymi niepożądanymi zachowaniami pracowników skierowanymi na działania konkurencyjne, jak podjęcie dodatkowej pracy, czy prowadzenie własnej działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy.

Pamiętajmy, że podpisując z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji, pracodawca chroni siebie i swoją firmę, know – how, tajemnice przedsiębiorstwa, jak również dane klientów. Ta ochrona powinna być szeroka, zabezpieczając przed konkurencją.

Czyn nieuczciwej konkurencji

Przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji określają ją jako czyn sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy, lub klienta. Dotyczy to w szczególności ujawnienia tajemnicy danego przedsiębiorstwa.

Zawarcie i forma umowy 

Umowa o zakazie konkurencji, którą warto zawrzeć z pracownikiem, jest odrębną umową i może być zawarta w późniejszym terminie, niż podczas podpisywania umowy o pracę. Umowa zawarta bez zachowania pisemnej formy jest nieważna i nie wywołuje określonych w niej skutków. Jej istotą jest powstrzymanie pracownika od działalności konkurencyjnej, zarówno w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po jego wygaśnięciu.

Oczywiście pracodawca nie może pracownikowi zabronić wykonywania wszelkiej działalności, a jedynie aktywności konkurencyjnej w stosunku do własnej działalności.

Zakaz a stosunek pracy

Zgodnie z przepisem o zakazie konkurencji, pracodawca, widząc, że pracownik prowadzi działalność konkurencyjną lub świadczy ją na rzecz podmiotu o tym samym profilu, może chcieć zawrzeć z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji. Odmowa przez pracownika zawarcia takiej umowy jest wystarczającym uzasadnieniem do wypowiedzenia umowy o pracę. 

Zakaz po ustaniu stosunku pracy

W przypadku pracowników, którzy mają dostęp do szczególnie ważnych informacji o firmie, zakaz konkurencji obejmuje także okres po ustaniu zatrudnienia. Umowa taka jest terminowa.

Ustanie zakazu konkurencji przed terminem

W dwóch przypadkach, pracownik może podjąć działalność konkurencyjną przed upływem terminu zakazu konkurencji:

– gdy pracodawca nie wywiąże się z obowiązku wypłaty wynagrodzenia,

– gdy ustaną przyczyny uzasadniające ten zakaz.

Odszkodowania:

dla pracownika

Odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie może być niższe niż 25% wynagrodzenia, jakie otrzymywał pracownik przed rozwiązaniem umowy, a termin jego wypłaty powinien być oznaczony w umowie.

W zależności od wysokości odszkodowania i zapisu w umowie wypłata może nastąpić jednorazowo lub np. w ratach miesięcznych. 

dla pracodawcy

Nie tylko pracownikowi należy się odszkodowanie. Były pracownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy na skutego naruszenia umowy o zakazie konkurencji. Ponieważ to sądy rozstrzygają spory o odszkodowania za naruszenie zakazu konkurencji, pracodawca musi więc wystąpić z powództwem do właściwego terytorialnie sądu pracy.

Klauzule umowne ? zakaz podbierania pracowników

Często słyszymy o przejmowaniu pracowników przez konkurencję. Nie możemy zabronić pracownikowi przyjęcia bardziej atrakcyjnej oferty pracy, związanej  z lepszymi warunkami pracy, czy wyższym wynagrodzeniem. Nie mniej jednak czynem nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 12 ustawy, jest nakłanianie i namawianie pracownika konkurenta do rozwiązania umowy łączącej go z pracodawcą. Takie spory również są prowadzone.

Jeśli zainteresowały Państwa zagadnienia poruszone powyżej ? zapraszamy do kontaktu, tel. 32 307 00 45, 503 529 831 lub mail: biuro@klgkancelaria.pl.

Udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące konkretnej sprawy.