ZNAK TOWAROWY – WIZYTÓWKA I ELEMENT PROMOCJI MARKI PRZEDSIĘBIORCY CZĘŚĆ II

W ubiegłym tygodniu na naszym bloku pojawił się pierwszy z tego cyklu artykuł, którego tematem przewodnim jest znak towarowy.

Adw. Dominika Dryszel-Słomiany z KLG Kancelarii Prawnej przedstawi dzisiaj  korzyści płynące z wykorzystania znaku towarowego oraz koszty wynikające z jego rejestracji w Urzędzie Patentowym.  

Jakie korzyści daje zarejestrowanie znaku towarowego?

Rejestrując znak towarowy otrzymujemy prawną ochronę naszej marki, pod którą funkcjonujemy na rynku towarów lub usług. Zarejestrowany znak towarowy daje nam monopol na używanie danego oznaczenia w konkretnych klasach towarów/usług, pod którymi zarejestrowaliśmy znak towarowy. Oznacza to, że nikt inny nie będzie miał prawa do korzystania z tego oznaczenia w tego samego rodzaju działalności bez naszej zgody i nie będzie mógł zarejestrować takiego samego lub myląco podobnego znaku towarowego w tych samych klasach towarów lub usług. W przypadku naruszenia naszego prawa do znaku towarowego przez podmiot trzeci, przepisy o znakach towarowych dają nam podstawę do kierowania konkretnych żądań do podmiotu naruszającego, w szczególności prawo żądania natychmiastowego zaprzestania dalszej działalności naruszającej nasz znak towarowy, a także żądania zapłaty stosownego odszkodowania za naruszenie przysługującej nam ochrony ze znaku towarowego.

WAŻNE! Prawo ochronne na znak towarowy udzielne jest na aż 10 lat od momentu zgłoszenia i może być przedłużane na nasz wniosek na kolejne 10-letnie okresy.

Ile kosztuje rejestracja znaku towarowego?

Opłata za rejestrację znaku towarowego zależna jest od ilości wybranych przez nas klas towarów/usług (według systemu tzw. klasyfikacji nicejskiej), w których chcemy zarejestrować znak towarowy. Jeżeli wniosek o rejestrację składany jest drogą elektroniczną, za pierwszą wybraną przez nas klasę opłata wynosi 400 zł, natomiast gdy wniosek składany jest drogą tradycyjną (papierową) – 450 zł. W przypadku rejestracji znaku w kilku różnych klasach, opłata wynosi po 120 zł za każdą kolejną klasę.

W przypadku gdy uzyskamy pozytywną decyzję o rejestracji znaku towarowego, za każdą wybraną przez nas klasę towarów/usług będziemy musieli uiścić dodatkowo opłatę za 10-letni okres ochrony znaku towarowego w danej klasie, który wynosi 400 zł od każdej wybranej przez nas klasy. Dodatkowo, należy uiścić opłatę równą 90 zł za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym na nasz znak towarowy.

Poniżej przedstawiam sposób obliczania opłat za rejestrację znaku towarowego na przykładzie:

Załóżmy, że nasza firma zajmuje się produkcją kosmetyków oraz produktów mających charakter preparatów medycznych lub farmaceutycznych. Dla pełnej ochrony naszego znaku towarowego będziemy musieli zarejestrować go w dwóch różnych klasach:

  • w klasie 3 – dotyczącej kosmetyków nieleczniczych i preparatów toaletowych
  • oraz w klasie 5 – dotyczącej produkty farmaceutycznych, preparatów medycznych i weterynaryjnych.

Wobec powyższego, jeżeli korzystamy z elektronicznego formularza rejestracji, za pierwszą klasę (klasa 3 – dotycząca kosmetyków nieleczniczych) uiścimy opłatę 400 zł, a za każdą kolejną, czyli drugą – 120 zł (klasa 5 – dotycząca preparatów leczniczych). W przypadku wydania decyzji pozytywnej przez Urząd Patentowy, z uwagi na zarejestrowanie znaku w dwóch klasach, będziemy zobligowani dodatkowo do zapłaty dwukrotności opłaty 400 zł za 10-letni okres ochrony za klasę (2 klasy x 400 zł = 800 zł), a także opłatę za publikację informacji o znaku towarowym – 90 zł (niezależnie od ilości klas).

Wobec powyższego, za cały proces rejestracji, na rachunek Urzędu Patentowego uiścimy łącznie opłaty w wysokości 1410,00 zł (420 zł + 120 zł + 400 zł + 400 zł + 90 zł).

Aby dowiedzieć się więcej o rejestracji znaku towarowego i aby poprawnie go zgłosić w UP, skontaktuj się z prawnikami z KLG Kancelarii Prawnej:

mail: klg@klgkancelaria.pl , biuro@klgkancelaria.pl , tel. 32 307 00 45 , 503 529 831