Czy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może stracić swój status?

Dla prawidłowego działania organizacji, ale przede wszystkim dla osiągania zysków i sukcesów najważniejszym jest przestrzeganie i wywiązywanie się z zadań wszystkich wspólników spółki, którzy mają te same prawa i obowiązki – chyba że w umowie określono inaczej. Przestrzeganie zasad, wzajemna odpowiedzialność i zaufanie służą rozwojowi biznesu. Jeżeli któryś ze wspólników działa na niekorzyść spółki lub zaniedbuje powierzone mu obowiązki, może stracić swoje uprawnienia. Każdego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można wykluczyć z firmy z ważnych przyczyn.

Powody, przez które wspólnik może utracić swój status w spółce z o.o.

W orzecznictwie sądów najczęściej podawanymi przyczynami, uzasadniającymi wykluczenie wspólnika se spółki z o.o. są:

– celowe działanie na szkodę spółki,

– nieinteresowanie się sprawami spółki,

– występowanie bez potrzeby z żądaniami zwołania zgromadzenia wspólników,

– brak współdziałania przy podejmowaniu uchwał,

– założenie konkurencyjnej działalności,

– niewniesienie aportu do spółki,

a nawet długotrwała choroba wspólnika, która uniemożliwia mu wywiązywanie się obowiązków wobec spółki.

Katalog powodów, dla których wspólnik może stracić swój status, jest znacznie dłuższy, jednak skupiłam się powyżej na najważniejszych i bardzo często występujących powodach.

Co, jeśli wspólnik złoży wniosek o wykluczenie do sądu?

W przypadku złożenia przez wspólników wniosku o wykluczenie jednego z nich sąd ustala, czy wniosek jest zasadny, a w przypadku jego uwzględnienia przysługujące wykluczonemu wspólnikowi udziały winny zostać przejęte przez pozostałych wspólników bądź osoby trzecie. O terminie i cenie udziałów decyduje sąd w postanowieniu.

Przy ustalaniu ceny udziału, sąd bierze pod uwagę wartość zbywczą majątku spółki, zbliżoną do ceny sprzedaży na podstawie danych bilansu i rzeczywistej wartości przejmowanych udziałów wykluczonego wspólnika.

Co ciekawe! Jeśli w określonym przez sąd terminie nie znajdzie się chętny na zakup udziałów i kwota za udziały nie zostanie zapłacona, to orzeczenie o wyłączeniu wspólnika stanie się bezskuteczne. Tak więc wspólnik zachowa swoje przywileje i uprawnienia i pozostanie w spółce.

Jednocześnie, w związku z tym zdarzeniem wspólnik ten będzie miał prawo zażądać od pozostałych wspólników naprawienia poniesionej szkody.

KLG Kancelaria Prawna od wielu lat wspomaga działalność wielu polskich spółek, dbając o bezpieczeństwo i rozwój ich biznesu. Radcy prawni uczestniczą w zgromadzeniach wspólników, wspomagając ich w prawidłowym opracowywaniu treści dokumentów, a także sprawując funkcję protokolanta na posiedzeniach.

Zapraszamy do nawiązania stałej współpracy z naszą Kancelarią lub pojedynczych konsultacji telefonicznie: 503 529 831, 32 307 00 45 lub zadając pytania mailowo: klg@klgkancelaria.pl