Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Udział to przysłowiowa „przepustka” do spółki prawa handlowego. Chcesz być wspólnikiem? – musisz posiadać udziały. Im więcej udziałów, tym większa władza i większe prawa. Suma wartości nominalnej wszystkich udziałów w spółce jest równa wysokości kapitału zakładowego.

Jak wstąpić do spółki?

Każdy, kto nabędzie udziały w spółce, staje się nowym wspólnikiem. Przystąpienie do spółki może nastąpić poprzez:

– objęcie nowo utworzonych udziałów,

– zakup udziałów np. od innego wspólnika,

– nabycie udziałów po zmarłym wspólniku – w drodze spadku,

– przejęcie udziałów od wykluczonego ze spółki wspólnika.

Jak sprzedać swoje udziały?

Podstawą jest umowa spółki, która najczęściej określa sposób zbywania udziałów. Praktyką jest uzyskanie zgody spółki – zarządu na sprzedaż swoich współudziałów. W praktyce wygląda to w ten sposób, że udziałowiec zgłasza zarządowi chęć zbycia udziałów na piśmie. Wniosek z informacją dotyczącą ilości udziałów, danych kupującego i ceny zostaje przedstawiony zgromadzeniu wspólników na najbliższym posiedzeniu. Dopiero po wyrażeniu przez spółkę zgody na sprzedaż, zbywca przenosi swoje udziały na nabywcę, zawierając z nim umowę sprzedaży, darowizny czy przeniesienia.

Dziedziczenie udziałów

W przypadku śmierci wspólnika jego miejsce w spółce mogą zająć spadkobiercy. Co prawda, może zdarzyć się tak, że umowa spółki zawiera zapisy ograniczające wstępowanie do spółki spadkobierców, jednak w zamian za to powinny znaleźć się w niej warunki spłaty osób dziedziczących – np. wypłacenie spadkobiercy zmarłego wspólnika konkretnej kwoty pieniężnej – pod rygorem bezskuteczności zapisów umowy.

Czy można przejąć udziały wspólnika?

W przypadku wyłączenia wspólnika, jego udziały mogą być przejęte przez innych wspólników lub osoby trzecie. Wspólnika można wyłączyć ze spółki jedynie z ważnych powodów, m.in.:

– działania na szkodę spółki,

– umyślnego uniemożliwiania działania organom spółki,

– prowadzenia zakazanej np. przez statut działalności konkurencyjnej.

Jak umorzyć udziały?

Udziały można umorzyć, jeśli oczywiście umowa spółki przewiduje ich umorzenie.

Rodzaje umorzenia:

– dobrowolne – na wniosek lub za zgodą zainteresowanego wspólnika

– przymusowe – likwidacja udziałów bez zgody wspólnika.

Jak objąć nowe udziały?

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki – to utworzenie nowych udziałów lub zwiększenie wartości nominalnej istniejących, które podlega zgłoszeniu w KRS-ie.

Objęcie nowych udziałów możliwe jest w drodze prawa pierwszeństwa – jeśli takie prawo określa umowa spółki. Polega ono na tym, że obecni wspólnicy mogą jako pierwsi objąć udziały po podwyższonym kapitału spółki.

KLG Kancelaria Prawna z Gliwic od wielu lat wspomaga spółki w rozwoju ich biznesu. Rejestrujemy spółki, zgłaszamy zmiany w spółkach i troszczymy się o bezpieczeństwo w ich działalności. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 32 3070045 lub 503 529 831 lub mailowego: klg@klgkancelaria.pl .