Czy Fundację Rodzinną należy uznać za Beneficjenta Rzeczywistego i zgłosić do CRBR?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) gromadzi informacje na temat osób sprawujących kluczowe role w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, w szczególności kontrolę i nadzór nad tymi organizacjami. Rejestr jest jawny i ma charakter publiczny.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od 2022 roku zobowiązuje do dokonania takiego zgłoszenia również fundacje, w tym Fundacje Rodzinne.

Dlatego każdy Fundator po zarejestrowaniu swojej fundacji, zobligowany jest dokonać zgłoszenia w Rejestrze Beneficjentów. Jeżeli rola Fundatora kończy się z chwilą założenia fundacji rodzinne, należy wówczas przeanalizować zapisy statutu pod kątem kompetencji i określić kto pełni rolę Beneficjenta Rzeczywistego (BR) w Fundacji Rodzinnej.

Do CRBR zgłasza się wszystkich beneficjentów rzeczywistych fundacji rodzinnej, mających decydujący wpływ na czynności i działania fundacji.

Oprócz Fundatora najczęściej Beneficjentami Rzeczywistymi są członkowie zarządu czy rady fundacji, pełnomocnicy oraz sami Beneficjenci.

Sposób zgłoszenia w CRBR

Osoba uprawniona do reprezentacji Fundacji Rodzinnej dokonuje zgłoszenia jedynie drogą elektroniczną na stronie www.crbr.podatki.gov.pl , w terminie 14 dni od chwili utworzenia i rejestracji fundacji,  wybierając opcję „Utwórz zgłoszenie”.

Formularz wypełnia się zgodnie z instrukcją, podając rzeczywiste dane o fundacji. Zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym. Należy pamiętać, że osoba, która zgłasza i aktualizuje dane ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych do CRBR, jak również za zgłoszenie nieterminowe. Potwierdzenie zgłoszenia wydawane jest po pozytywnej weryfizacji BR.

Zaznaczę, iż największy problem przy dokonywaniu przez beneficjenta zgłoszenia do CRBR powstaje, gdy fundacja nie posiada jeszcze nadanego NIP-u, bez którego przejście do dalszych etapów wypełniania formularza nie będzie możliwe. Jeżeli Fundacja Rodzinna nieprowadząca działalności nie wystapiła wcześniej o nadanie NIP-u , nie dokona ona zgłoszenia w CRBR.

Zgłoszeniu do CRBR podlega każda późniejsza zmiana w fundacji w zakresie wcześniej przekazanych informacji. 

KLG Kancelaria Prawna specjalizuje się w doradztwie prawnym dla fundacji rodzinnych. Nasi adwokaci i radcy prawni pomagają przygotować się do procesu rejestracji, a po utworzeniu fundacji również w bezpiecznym prowadzeniu, zarządzaniu i gromadzeniu majątku.

Zapraszamy do kontaktu. Umawianie telefonicznie przez 24/h: 32 307 00 45, 503 529 831,

www.klgkancelaria.pl, email: klg@klgkancelaria.pl