KIM JEST CZŁONEK ZARZĄDU W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I JAK GO POWOŁAĆ?

Czy każdy może zasiadać w zarządzie spółki z o.o.?

Zgodnie z przepisami prawa polskiego każda osoba fizyczna może zostać powołana do spółki. Jednak jakie inne kryteria musi spełnić kandydat na członka zarządu, przedstawię poniżej.

Kodeks Spółek Handlowych pozwala na powołanie do zarządu osób spoza grona wspólników spółki.

Tak więc nie muszą to być udziałowcy ani związani ze spółką partnerzy.

Jakie wymagania musi spełniać kandydat?

Członek zarządu musi być osobą „czystą”, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, czy przestępstwa skarbowe. Warto jest zawrzeć w umowie spółki kryteria dla osób aplikujących na stanowisko członka zarządu spółki lub określić je w uchwale wspólników.

Kto powołuje członków zarządu?

Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, wyboru dokonują wspólnicy. Wybór to jedno, a reprezentacja to drugie.

Po pierwsze należy zwołać zgromadzenie wspólników, które to zgromadzenie  jest organem decyzyjnym do ustanowienia zarządu i jego członków. Wspólnicy powołują członka zarządu uchwałą. Uchwała powinna zawierać dane kandydata:

– imię i nazwisko,

– czas, na jaki osoba została powołana,

i inne dodatkowe informacje np. zakres obowiązków, czy zasady wynagradzania,

Zgoda członka zarządu i zgłoszenie do KRS

Każda wybrana w poczet zarządu spółki osoba musi wyrazić na to zgodę.  Zgodę na powołanie wyraża się na piśmie. Po wyborze nowego członka zarządu w terminie 7 dni od tego zdarzenia spółka musi zgłosić zmianę w KRS-ie.

Odpowiedzialność członka zarządu w sp. z o.o.

Zasiadanie w zarządzie spółki jest z pewnością dużym przywilejem  i wyróżnieniem, jednak pełnienie funkcji członka zarządu wiąże się także z  odpowiedzialnością i każdy, kto zamierza pełnić tę rolę, musi mieć pełną świadomość szerokiego zakresu zobowiązań, który wiąże się z ich rolą w zarządzie spółki.

Członkowie zarządu spółki z o.o.  dla przykładu ponoszą odpowiedzialność solidarną, w przypadku gdy egzekucja skierowana przeciwko spółce jest bezskuteczna. Mogą oni zostać pociągnięci także do odpowiedzialności karnej – grożącej nawet pozbawieniem wolności – w przypadku doprowadzenia do niewypłacalności czy do upadłości spółki, szczególnie gdy nie zaspokoją wszystkich wierzycieli spółki.

KLG Kancelaria Prawna Katarzyna Lebiedowicz-Grzanka od wielu lat wspomaga biznes kilkunastu polskich spółek. Jesteśmy dla Państwa – tel. 32 307 00 45,  obsługa prawna również w języku angielskim – 503 529 831, mail: biuro@klgkancelaria.pl, klg@klgkancelaria.pl,  www.klgkancelaria.pl