NOWE PRZEPISY W PRAWIE SPADKOWYM

Nowe regulacje dotyczące dziedziczenia obowiązują już od 15 listopada 2023 r., dlatego w dzisiejszym artykule słów kilka o najistotniejszych zmianach.

Czym jest spadek?

Spadek to aktywa, czyli majątek (pieniądze, nieruchomości, przedmioty osobiste itp.), który dziedziczymy po bliskim lub dalszym zmarłym. Spadek może być regulowany testamentem sporządzonym za życia spadkodawcy, podziałem majątku lub prawem.

Najważniejsze zmiany w prawie spadkowym

Niegodny spadkobierca

Za niegodnych dziedziczenia mogą zostać uznane osoby, które uporczywie uchylały się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego wobec spadkodawcy lub nie wykonywały obowiązku pieczy nad nim, w szczególności wynikającego z władzy rodzicielskiej, opieki, obowiązku małżeńskiego lub wspierania rodzica czy dziecka. Obowiązujące przepisy wprowadziły takie właśnie przesłanki do tego, aby sąd mógł uznać spadkobierców za niegodnych do otrzymania spadku po zmarłym. Tak więc zaniedbywanie spadkodawcy może oznaczać utratę spadku po jego śmierci.

Wyłączeni od dziedziczenia

Nowe przepisy dotyczą także kwestii dziedziczenia ustawowego trzeciej grupy spadkowej i tych zmarłych, którzy pozostawili majątek, a nie pozostawili po sobie zstępnych. Wówczas spadek przypada dziadkom w równych częściach. Gdyby jednak żaden z dziadków nie doczekał otwarcia spadku, to ich udział otrzymają ich dzieci. Są nimi wujowie i ciotki spadkodawcy. Gdyby i oni już nie żyli, to udział spadkowy przypada ich dzieciom. Dalej spadek już nie przechodzi.

Nowe terminy

W terminie sześciu miesięcy od chwili powzięcia wiadomości o śmierci spadkodawcy spadek możemy przyjąć lub odrzucić. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy zmarły pozostawił długi i przypadnie nam w udziale spłacanie jego wierzycieli. Nowe przepisy pozwalają na zawieszenie tego terminu w sytuacji, gdy po złożeniu oświadczenia, sąd musi przeprowadzić postępowanie w tym przedmiocie – to znaczy musi zezwolić na przyjęcie lub na odrzucenie spadku. Okoliczności takie zachodzą szczególnie wówczas, gdy mamy do czynienia z nieletnimi spadkobiercami powołanymi do dziedziczenia w pierwszej kolejności, np. po zmarłym rodzicu.

Zmiana właściwości sądu

Do czasu wprowadzenia nowych przepisów zgody na odrzucenie lub przyjęcie spadku udzielał sąd opiekuńczy. Nowe przypisy pozwalają przyspieszyć i usprawnić proces dziedziczenia, dlatego szczególnie w przypadku odrzucenia spadku przez małoletniego spadkobiercę sąd spadku będzie decydował w tej kwestii. Nawet jeśli sprawa zostanie skierowania do sądu opiekuńczego, będzie on zobligowany przekazać wniosek do sądu spadku. Sąd opiekuńczy będzie mógł wyrazić zgodę na dokonanie ww. czynności tylko wtedy, gdy postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku nie zostało jeszcze wszczęte.

Pomoc prawną w zakresie nabycia spadku oraz wsparcie merytoryczne w przygotowaniu wszelkich formalności po jego stwierdzeniu otrzymacie Państwo, kontaktując się z radcami prawnymi i adwokatami naszej Kancelarii.

Zapraszamy do współpracy.

tel.: 32 307 00 45, 503 529 831

mail: klg@klgkancelaria.pl