FUNDACJA RODZINNA CZĘŚĆ V – PRZYSZŁOŚĆ FUNDACJI PO ŚMIERCI FUNDATORA

Co będzie po śmierci fundatora? Kto będzie jego następcą? Co się stanie z majątkiem fundacji? Czy fundacja przestanie istnieć?

Te pytania jak i wiele innych z pewnością nasuwa się Państwu na myśl po przeczytaniu wszystkich moich poprzednich artykułów. Pisałam już o całym procesie zakładania fundacji rodzinnej, począwszy od najważniejszych zapisów w statucie, poprzez wybór organów i wysokość funduszu założycielskiego, aż po rejestrację fundacji w sądzie.

Dzisiejszy artykuł kończy cykl poświęcony fundacjom rodzinnym.

Dziś zajmiemy się przyszłością fundacji rodzinnej po śmierci jej założyciela.

Wola fundatora

Za życia fundatora, to właśnie jemu przysługują kluczowe kompetencje. Ale co się stanie po jego śmierci? Jego prawa są niezbywalne.

Ustawa o fundacji rodzinnej nie ogranicza swobody przy określaniu ostatniej woli fundatora dotyczącej działalności fundacji po jego śmierci i pozostawia mu swobodę w kształtowaniu treści statutu, który ma fundamentalne znaczenie. Dlatego tak ważne jest precyzyjne  przygotowanie brzmienia statutu fundacji. Niewątpliwie tej kwestii należy poświęcić bardzo dużo czasu i wspólnych rodzinnych przemyśleń. Trzeba też umiejętnie sięgnąć wyobraźnią w przyszłość.

Fundator ma jednak największe prawo, aby urzeczywistnić w statucie swoją wolę w zakresie m.in.:

– wysokości i zasad wypłat świadczeń dla beneficjentów,

– zasad inwestowania majątku,

– kierunku rozwoju fundacji,

– wyznaczenia osób uprawnionych do przekazania swoich uprawnień po śmierci.

Wszystko po to, aby zapobiec utracie swojego majątku i sparaliżowaniu aktywności fundacji rodzinnej po “odejściu”.

Fundator może określić w statucie – choć jest to moim zdaniem nonsensowne, – że w razie jego śmierci fundacja ulega rozwiązaniu, co skutkować będzie likwidacją i wykreśleniem z rejestru fundacji. Taki zapis burzy ideę utworzenia fundacji rodzinnej dla ochrony rodzinnego majątku.

Zachowek

Ustawa o fundacji rodzinnej zawiera szczegółowe zapisy regulujące prawo do zachowku, które różnią się od tych w prawie  spadkowym.

Jeżeli fundator przekaże na fundusz założycielski fundacji rodzinnej cały swój majątek, do nie można go wliczyć do spadku, po upływie 10 lat.

Jeżeli jednak zostawi sobie, choć część dorobku, to ten nieprzekazany do fundacji składnik majątkowy dziedziczony będzie zgodnie z przyjętymi zasadami prawa do zachowku. 

Ustawa przewiduje „pomniejszenie” zachowku. Przykładem może być sytuacja, gdy uprawniony beneficjent za życia fundatora otrzymuje od fundacji rodzinnej różne świadczenia pieniężne i darowizny, albo mienie w związku z rozwiązaniem fundacji. Może okazać się, że wartość tych świadczeń pokrywa w całości należny mu zachowek. Dlatego po śmierci spadkobiercy nie będzie miał prawa do dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

KLG Kancelaria prawna pomaga od wielu lat przedsiębiorcom i spółkom w bezpiecznym prowadzeniu biznesu.

Zapraszamy właścicieli rodzinnych spółek na porady prawne w kwestii prawidłowego przygotowania się do procesu rejestracji fundacji rodzinnej.

Jesteśmy dla Państwa

www.klgkancelaria.pl  tel. 32 307 00 45, 503 529 831, mail: klg@klgkancelaria.pl