FIRMY RODZINNE MOGĄ JUŻ ZAKŁADAĆ FUNDACJE RODZINNE!

Dzięki nowej regulacji prawnej – ustawie o fundacji rodzinnej, która obowiązuje od 22 maja tego roku, polskie rodzinne biznesy będą mogły zapewnić bezpieczne zarządzanie majątkiem, utrzymanie go przez kolejne pokolenia i nieprzerwalne działanie firmy, budując przy tym rodzinną harmonię, oddzielając biznes od spraw prywatnych oraz zapewniając środki do życia najbliższym członkom familii.

Fundacja rodzinna, co do zasady, nie będzie aktywną działalnością. Będzie zarządzać nieruchomościami, udziałami w innych spółkach, papierami wartościowymi, dziełami sztuki czy innym majątkiem, które to dobra fundator jako założyciel wniesie do fundacji.  

Ustawa przewiduje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację rodzinną w zakresie:

– prowadzenia gospodarstwa rolnego,

– zbywania mienia – o ile mienie nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia,

– najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie,

– przystępowania do spółek handlowych, spółdzielni, funduszy inwestycyjnych oraz   podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach,

– nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze,

– udzielania pożyczek:

a) spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały albo akcje,

b) spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik,

c) beneficjentom;

– gospodarki leśnej,

– obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej – wyłączenie w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym,

– produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, o ile ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu – wyłącznie w związku z prowadzonym gospodarstwem rolnym.

Co trzeba wiedzieć, zakładając fundację rodziną?

 1. Fundację może założyć nawet kilku fundatorów – wyjątek stanowi fundacja tworzona w testamencie,
 2. Fundacja będzie mogła działać na czas nieokreślony lub określony,
 3. Fundator będzie musiał złożyć oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej przed notariuszem – w akcie założycielskim lub w testamencie,
 4. Fundator będzie musiał określić statut, cel fundacji, zasady i reguły działania oraz ustanowić organy zarządcze fundacji. Co do zasady celem ustawowym musi być pomnażanie i chronienie majątku,
 5. Fundator będzie musiał wpisać fundację do Rejestru Fundacji Rodzinnych,
 6. Fundator będzie musiał powołać zarząd, a w przypadku większej ilości beneficjentów – ponad 25 osób – również radę nadzorczą,
 7. Fundator będzie musiał raz na cztery lata przeprowadzać audyt fundacji rodzinnej,
 8. Fundator na fundusz założycielski musi przekazać co najmniej 100.000 tysięcy złotych
 9. Beneficjentami fundacji mogą być osoby fizyczne lub organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność na rzecz pożytku publicznego,
 10. Z dochodów fundacji będzie można finansować koszty utrzymania, kształcenia, leczenia itp. członków rodziny,
 11. Założenie fundacji rodzinnej oraz przekazanie majątku nie będzie opodatkowane. Fundacja zapłaci 15% podatek CIT tylko wówczas, gdy będzie przekazywała środki swoim beneficjentom,
 12. Osoby uprawnione – beneficjenci będą mogli zrzec się prawa do zachowku,
 13. Fundator-przedsiębiorca będzie mógł wycofać się z aktywnego prowadzenia biznesu bez utraty dochodów,

Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. 2023 poz. 326) opłatę stałą w kwocie 250 zł fundator zapłaci za wpis w rejestrze fundacji rodzinnych,  natomiast kwota w wysokości  500 zł pobierana będzie przy zgłoszeniu fundacji do Rejestru Fundacji Rodzinnych.

Firmy rodzinne chcące powołać do życia fundaję rodzinną szczerze zachęcam do kontaktu z naszą KLG Kancelarią Prawną.

Nasi radcy prawni pomogą w jej ustanowieniu, przygotują odpowiednie dokumenty oraz będą Państwa reprezentować przy rejestracji fundacji rodzinnej.

SZUKASZ  POMOCY? NIE ZWLEKAJ!

Jesteśmy, aby Wam pomóc: tel. 32 307 00 45, 503 529 831, mail: klg@klgkancelaria.pl