JAK BEZPIECZNIE UDOSTĘPNIĆ CUDZOZIEMCOM MIESZKANIE

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie i narastającą liczbą uchodźców w naszym kraju postanowiłam podzielić się z Państwem kilkoma informacjami na temat udostępniania mieszkania cudzoziemcom.

Przede wszystkim bez względu na to czy za udostępnienie lokali pobieramy czynsz, czy nie – ważne jest, aby spisać umowę. W ten sposób uzyskujemy dokument potwierdzający, jakie są wzajemne prawa i obowiązki oraz oczekiwania co do czasu trwania umowy.

Można udostępnić lokal na podstawie umowy bezpłatnego użyczenia – nieodpłatnie bądź na podstawie klasycznej umowy najmu – odpłatnie.

Pobieranie obniżonych opłat czynszowych za udostępnienie lokalu również stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu, a nie bezpłatnego użyczenia.

Przed spisaniem takiej umowy warto zweryfikować tożsamość korzystającego i osób, które będą zamieszkiwały w tym lokalu.

Z pewnością są wśród Państwa, właściciele nieruchomości, posiadający złe doświadczenia wynikające z wynajmu. Najczęściej są to skutki błędów w umowach, pośpiechu i niewiedzy, za które czasami trzeba kosztownie zapłacić.  Kilka słów podsumowania:

I. UMOWA BEZPŁATNEGO UŻYCZENIA

Z tytułu bezpłatnego używania lokalu przez osobę biorącą, użyczający nie osiąga korzyści finansowych, ale może być zobowiązany do ponoszenia innych kosztów związanych z użytkowaniem lokalu np. gaz, woda, energia.

Dający do korzystania odpowiada jedynie za wady przedmiotu umowy, które były przyczyną jakiejkolwiek szkody biorącego w używanie. Biorący zaś musi korzystać z lokalu w sposób określony w umowie i  ponosić koszty związane z utrzymaniem użyczonego przedmiotu.

Natomiast nie odpowiada za zużycie lokalu, będące wynikiem właściwego użytkowania. Jeśli zaś lokal został uszkodzony w wyniku niewłaściwego użytkowania przez biorącego, wówczas musi on pokryć koszty związane z przywróceniem lokalu do stanu właściwego.

Najważniejsze elementy umowy użyczenia lokalu:

– strony umowy;

– opis przedmiotu;

– stan techniczny;

– czas trwania;

– sposób wnoszenia opłat użyczenia.

Im precyzyjniejsze zapisy w umowie, tym większa szansa na uniknięcie nieporozumień i mniej stresu. 

II. UMOWA NAJMU LOKALU Z CUDZOZIEMCEM

W jaki sposób ją zabezpieczyć?

Przed przystąpieniem do podpisania umowy najmu lokalu proponuję dokładnie zweryfikować obcokrajowca, z którym planujemy zawrzeć umowę, uzyskując dokładne dane oraz informację na temat jego zatrudnienia i planowanego czasu pobytu. Może się zdarzyć, że wynajmujący nie będzie znał języka polskiego, dlatego warto przygotować umowę w dwóch wersjach językowych.

Preferuję zawarcie umowy na okres zamknięty bez okresu wypowiedzenia oraz  ewentualne pobranie zwrotnej kaucji, która w przypadku uszkodzenia mieszkania (np. zniszczone drzwi) lub przekroczenie zaliczki na opłaty eksploatacyjne zabezpiecza roszczenia z tytułu najmu. Kaucja nie może przekraczać 12-sto krotności miesięcznego czynszu ustalonego w dniu zawarcia umowy.

Warto pamiętać o ubezpieczeniu lokalu.

OC chroni lokal przed szkodami wyrządzonymi przez najemcę, jego gości, rodzinę czy zwierzęta. Dlatego warto zdecydować się na zawarcie oprócz standardowego ubezpieczenia lokalu również OC najemcy. Do umowy najmu dołączyć należy protokół przekazania lokalu zawierający jego stan, listę urządzeń (najlepiej z dokumentacją fotograficzną) i wyposażenia.

W umowie należy określić również liczbę osób, która będzie zamieszkiwała dany lokal i cyklicznie, po uprzednim umówieniu się z najemcą dokonujemy sprawdzenia umownych założeń. Należy więc wprowadzić zakaz podnajmu czy udostępniania lokalu osobom trzecim bez uprzedniej zgody wynajmującego.  

Każda zmiana umówionych warunków – czy dotycząca opłat, liczby osób, jak również innych elementów umowy – wymaga formy aneksu, tak aby również precyzyjnie określić co i w jakim zakresie ulega zmianie.  

 KLG Kancelaria Prawna Katarzyna Lebiedowicz-Grzanka pomaga w przygotowywaniu treści umów najmu mieszkań i lokali dla cudzoziemców. Potrzebujesz porady lub pomocy? Napisz: klg@klgkancelaria.pl lub zadzwoń: 503 529 831