Jak dochodzić odszkodowań z umowy ubezpieczenia?

Chronimy siebie i bliskich wykupując polisy osobowe na życie, od nieszczęśliwych wypadków oraz majątkowe dotyczące odpowiedzialności cywilnej. Opłacamy regularnie składki wierząc, że gdy zajdzie taka okoliczność, otrzymamy należne nam pieniądze z polisy.

W starciu z ekspertami zakładów ubezpieczeń zwykły obywatel ma nikłe szanse na wygraną. Na pewno warto skorzystać z pomocy pełnomocnika, dzięki którego wsparciu prawdopodobieństwo uzyskania wyższych świadczeń odszkodowawczych rośnie.

Umowa i ogólne warunki ubezpieczenia – OWU

(OWU) stanowią integralną część każdej umowy. Akceptujemy je przystępując do ubezpieczenia. To one określają rodzaj ubezpieczenia, odpowiedzialność oraz prawa i obowiązki stron, ale przede wszystkim ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela uprawniające go do obniżenia lub wypłaty odszkodowania i innych świadczeń osobie ubezpieczonej. Prawdą jest, że OWU to dokument jednostronny i nie mamy wpływu na kształtowanie jego treści. To, co wydaje się oczywiste dla klienta nie zawsze oznacza to samo dla ubezpieczyciela. Dlatego mamy wybór – albo przystępujemy do danego ubezpieczenia, albo nie.

Jak przebiega dochodzenie roszczeń?

Jeżeli byłeś już kiedyś osobą poszkodowaną i żądałeś wypłaty odszkodowania, być może spotkałeś się z odmową wypłaty. Zakłady ubezpieczeń i trudno się temu dziwić, wydają najczęściej decyzje odmowne lub przyznają odszkodowania w najniższej wysokości. Warto poznać podstawowe zasady dochodzenia swoich praw i wiedzieć jak bronić się w postępowaniu cywilnym.

Dochodzenie roszczeń zaczyna się wniesieniem odwołania od decyzji ubezpieczyciela, czyli reklamacją. Jeżeli i ta zostanie rozpatrzona negatywnie, to w świetle prawa możemy dochodzić roszczeń podczas procesu cywilnego na drodze sądowej. W sprawach o zapłatę świadczenia z ubezpieczenia właściwe są sądy rejonowe.

Wniesienie powództwa

W przypadku dochodzenia roszczeń z ubezpieczenia OC przez poszkodowanego,  dopuszczalne jest pozwanie zarówno samego ubezpieczyciela jak i ubezpieczonej osoby będącej sprawcą szkody. Wszystko zależy od okoliczności. Sugeruję jednak wnieść pozew przeciwko każdej ze stron. Termin na wniesienie pozwu o odszkodowanie należy złożyć przed upływem trzech lat. Jeżeli szkoda była wynikiem np. zbrodni, to roszczenie na naprawienie krzywdy ulega przedawnieniu dopiero przed upływem 20 lat od popełnienia przestępstwa.  

W zależności od wartości przedmiotu sporu, pozwy składa się w różnych sądach – np. gdy roszczenie przekroczy 75 tysięcy to pozew kierujemy do sądu okręgowego oraz w różnej formie – np. gdy roszczenie nie przekracza 20 tysięcy to składamy na właściwym formularzu. Postępowania zazwyczaj trwają bardzo długo, a czas uzależniony jest od ilości świadków, charakteru sprawy i szybkości działania właściwego sądu.

Jakich roszczeń można dochodzić?

Roszczenia od ubezpieczyciela możemy dochodzić z tytułu:

– odszkodowania za wyrządzoną krzywdę,

– zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową, za śmierć bliskiej osoby,

– renty, jeżeli poszkodowany częściowo lub całkowicie utracił zdolność do pracy,

– pokrycia kosztów leczenia lub jeżeli poszkodowany stał się inwalidą wyłożenia sumy na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem do innego zawodu.

Powierz KLG Kancelarii Prawnej odzyskanie odszkodowań komunikacyjnych i powypadkowych. Pomożemy wszystkim, którym sytuacja utrudnia samodzielne działanie, będziemy reprezentować Państwa przed instytucjami i organami administracji publicznej oraz sądami. Zweryfikujemy sprawę, ustalimy odpowiedzialność i pomożemy w gromadzeniu dowodów. Nie wiesz jak postąpić? Skontaktuj się z naszymi radcami prawnymi – tel. 32 307 00 45, 503 529 831