PRZECIWDZIAŁAĆ MOBBINGOWI – OBOWIĄZEK PRACODAWCY

Mobbing stanowi poważny problem we współczesnym świecie. Staje się coraz bardziej niebezpiecznym zjawiskiem, które dotyka pracowników w miejscach pracy. Przekłada się to często na złą reputację przedsiębiorstwa, zmniejszenie konkurencyjności, a tym samym obniżenie zysków.

Dobrą praktyką każdego pracodawcy jest budowanie kultury firmy poprzez tworzenie jak najlepszych warunków pracy dla pracowników i przeciwdziałanie wszelkim negatywnym zachowaniom skierowanym przeciwko nim.  

Jak pracodawcy mogą przeciwdziałać mobbingowi?

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do zapobiegania negatywnym relacjom między pracownikami oraz między pracownikami i przełożonymi.

Jak należy przeciwdziałać mobbingowi?

Po pierwsze –  należy się do tego odpowiednio przygotować korzystając ze szkoleń dla kadry zarządzającej prowadzonych przez wykwalifikowanych doradców.

Po drugie – wdrażać działania profilaktyczne w postaci np. bieżących informacji w newsletterze lub na tablicy ogłoszeń oraz prowadzić wewnętrzne szkolenia dla pracowników uświadamiające o niebezpieczeństwie i konsekwencjach mobbingu.

Po trzecie – inicjując odpowiednie procedury pomagające w wykryciu mobbingu lub zachowań noszących ich znamiona oraz natychmiast wprowadzać działania naprawcze.

Po czwarte –  dbać o to, aby starannie wyznaczone osoby lub organy prowadzące postępowania wyjaśniające przestrzegały zasad poufności, bezstronności i obiektywizmu oraz gwarantowały osobom obwinionym prawo do obrony przed stawianymi im zarzutami.

Prawo do przeciwdziałania mobbingowi

Pracownicy będący ofiarami nękania i dyskryminacji w zakładzie pracy mają pełne prawo – i coraz częściej mają odwagę z tego przywileju korzystać – do dochodzenia zadośćuczynienia oraz odszkodowania z tytułu mobbingu. Wprowadzenie        w przedsiębiorstwie działań mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, ogranicza odpowiedzialność pracodawcy w sytuacji zaistniałego problemu i może uchronić go przynajmniej przed częścią zarzutów, bowiem sądy zawsze biorą pod uwagę działania prewencyjne podjęte przez pracodawców w celu zmniejszenia występujących patologicznych zachowań w miejscach pracy.

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa (WPA)

Wprowadzenie w zakładzie pracy WPA stanowi formalnoprawny przejaw realizacji przepisów kodeksu pracy, z którego pracodawca zobligowany jest się wywiązać. Głównym celem WPA jest przede wszystkim dobro pracowników i reagowanie na każdy przejaw mobbingu.

Przystępując do przygotowania procedury „antymobbingowej” w przedsiębiorstwie pracodawca musi wziąć pod uwagę fakt, że respektować będzie prawa każdej ze stron postępowania. Niezależenie od tego, czy ofiarą lub winnym będzie pracownik niższego szczebla, czy dyrektor zarządzający.

Stworzenie szczegółowych zasad działania przed, w trakcie i po wystąpieniu zjawiska jakim mobbing w firmie, zdecydowanie pozytywnie wpłynie na atmosferę w pracy, wydajność pracowników, a także postrzeganie organizacji przez osoby z zewnątrz.

Procedura powinna zawierać:

– opis działań prewencyjnych – np. tematykę szkoleń i ich częstotliwość

– opis działań interwencyjnych – kanały i tryby rozpoznawania zgłoszeń mobbingu,

– opis powołania komisji ds. badania mobbingu i osób odpowiedzialnych za zgłoszenia,

– opis działań naprawczych – np. wyciągnięcie konsekwencji wobec mobbera czy zapewnienie pomocy ofierze mobbingu.

O tym, czym jest mobbing?, jak wypełniać obowiązki wymagane przepisami kodeksu pracy? i jak zapobiegać dyskryminacji ? można dowiedzieć się  uczestnicząc w szkoleniach prowadzonych przez radców prawnych naszej Kancelarii.  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na www.klgkancelaria.pl .

Pomożemy także w przygotowaniu WPA dla przedsiębiorstwa i innych wewnętrznych dokumentów dla spółki. Zapraszamy do kontaktu: tel. 32 307 00 45, 503 529 831