Jak sądy rejestrowe (KRS) reagują na błędnie złożone wnioski w systemie PRS?

Rejestracji spółek w Polsce oraz zgłoszenia zmian w działających podmiotach dokonujemy jedynie poprzez złożenie elektronicznego wniosku w systemie Krajowego Rejestru Sądowego, za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych.

Pomimo, że system działa już prawie dwa lata, nadal przysparza wielu kłopotów wnioskodawcom, dlatego decydują się na pomoc kancelarii prawnych i korzystają z praktyki swoich pełnomocników.

Składając samodzielnie wniosek o rejestrację, o zmianę czy o wykreślenie spółki z rejestru musimy liczyć się z tym, że każdy popełnia błędy. Najzwyczajniej możemy zapomnieć o załączniku, o podpisie o nieprawidłowym zaznaczeniu pola w formularzu.

Co wtedy?

Od rodzaju omyłki zależy decyzja sądu. Możemy zostać wezwani do uzupełnienia braków formalnych wniosku, albo też otrzymać zarządzenie o zwrocie wniosku. 

Na czym polegają te czynności?

Zwrot wniosku

Sąd wydaje zarządzenie o zwrocie wniosku, bez możliwości jego uzupełnienia w przypadku gdy nie spełnia on wymogów formalnych, na przykład gdy nie został:

– opłacony,

– prawidłowo wypełniony,

– złożony na właściwym formularzu

W zarządzeniu zazwyczaj sędzia podaje powody, które doprowadziły do tej decyzji.

Jeżeli zdążymy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zarządzenia złożyć go ponownie w formie skorygowanej wywoła on skutek od daty pierwotnego jego wniesienia.

Nie możemy w tym przypadku zapomnieć o piśmie przewodnim ze wskazaniem sygnatury akt sprawy nadanej przez sąd oraz wnioskiem o przeksięgowanie opłaty sadowej – chyba, że to właśnie jej brak był powodem zwrotu wniosku.

Do nowego wniosku nie dołączamy po raz druki załączników – dokumentów, które zostały już złożone z pierwotnym wnioskiem, a jedynie poprawnie uzupełnione formularze.

Ułatwi to znacznie procedowanie i oczekiwanie na rozpoznanie wniosku.

Wezwanie do uzupełnienia braków

W przypadku otrzymania wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku, sąd wskazuje nam błędy i podaje termin do ich usunięcia. Uzupełniając braki warto także sporządzić pismo przewodnie ze wskazaniem sygnatury sprawy.

Należy pamiętać, że nieuzupełnienie braków w terminie spowoduje, że nasz wniosek nie zostanie przez sąd rozpoznany i spowoduje odmowę wpisu zmian lub rejestracji. W konsekwencji wniosek będzie trzeba złożyć ponownie i niestety ponownie go opłacić.

Powodem wezwania do uzupełnienia wniosku jest najczęściej niedołączenie lub nie podpisanie dokumentów.

Jeżeli brakiem wskazanym w piśmie z sądu będzie na przykład dokument, którego uzyskanie wymaga dłuższego okresu czasu i wiemy, że uda się go osiągnąć „na czas”, to proponuję przedłożyć w sądzie wniosek o przedłużenie terminu z zaznaczeniem nadzwyczajnych okoliczności powodujących niemożność uzupełnienia braków. Sąd z pewnością przychylnie ustosunkuje się do pisma, co przyniesie oczekiwany dla nas efekt.

Co w przypadku, gdy Sąd popełni błąd?

Przysłowie: „Nie popełnia błędów ten, co nic nie robi” jest aktualne od zawsze. W ciągłym biegu, z mnóstwem spraw do załatwienia egzystuje w dzisiejszym świecie każdy z nas. Sądom również zdarzają się tzw. oczywiste omyłki pisarskie.

W sytuacji, gdy wasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez sąd i spółka została wpisana do rejestru lub zmiany, o które wnosiliście zostały dokonane, a po sprawdzeniu wpisu na postanowieniu sądu oraz na odpisie z KRS dopatrzycie się błędu nie leżącego po waszej stronie podpowiem, że nie warto „w nerwach” składać od razu skargi na postanowienie referendarza i wnosić dodatkowych opłat sądowych.

Wniosek o sprostowanie do KRS będzie rozsądnym i bezpłatnym rozwiązaniem, a do tego jego działanie znacznie szybsze niż się spodziewacie.   

W piśmie zaznaczacie czego dotyczy błąd i wnioskujecie o zmianę błędnego wpisu w oparciu o złożoną przez was dokumentację.

Każdy wniosek musi być oznaczony sygnaturą akt z postanowienia, podpisem zgodnie z reprezentacją i oznaczeniami dotyczącymi spółki.

Powodzenia.

Jeśli potrzebujecie Państwo indywidualnej pomocy prawnej napiszcie do mnie: Katarzyna Lebiedowicz Grzanka – radca prawny: klg@klgkancelaria.pl, umówcie się na spotkanie online lub w mojej kancelarii: tel. 503 529 831