JAK ZABEZPIECZAĆ UMOWY W BIZNESIE?CZĘŚĆ II. KARY UMOWNE – WAŻNY ZAPIS W UMOWIE

W poprzednim artykule z cyklu: „Jak zabezpieczać umowy w biznesie?” zwróciłam uwagę na to, jak istotna jest dbałość o własne interesy przy formułowaniu treści umowy pomiędzy przedsiębiorcami.

Dziś skupię się innym ważnym zapisie, a mianowicie na karach umownych w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Właściwe zdefiniowanie tego paragrafu w umowie pozwala chronić spółkę i zabezpieczyć biznes w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz zmotywować drugą stronę do spełnienia prawidłowego i terminowego świadczenia.

Czym są kary umowne?

Karę umową definiują przepisy kodeksu cywilnego. Uregulowanie art.483 §1 kodeksu cywilnego pozwala stronie, która poniosła szkodę przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, do dochodzenia wskazanej w umowie sumy. Oczywiście tę sumę, zastrzec należy w treści umowy na etapie sporządzania kontraktu. Niedopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej post fatum, czyli po wykonaniu lub zakończeniu podstawowego stosunku zobowiązaniowego łączącego strony.

Pamiętać należy, że kary umowne stosuje się jedynie w przypadku zobowiązań niepieniężnych – opóźnienie w spełnieniu świadczeń pieniężnych skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę. 

Dobre praktyki w umowach biznesowych

W nieprofesjonalnie przygotowanych umowach biznesowych, znaleźć można wiele złych praktyk oraz klauzul niedozwolonych dotyczących tego zapisu.

Zawsze staram się tłumaczyć przedsiębiorcom, jak powinny być konstruowane umowy, aby uwzględniały specyfikę biznesu i transakcji. Dobrze wiem, że kiedy zapis umowy jest przemyślany i potwierdzony przez kontrahenta, możemy być bezpieczni o naszą przyszłość.

Przykłady dobrych praktyk:

1. kary umowne wyrażone w procentach o wysokości odpowiadającej naruszeniu i wartości

    umowy:

a. przedział procentowy za każdy dzień zwłoki,

b. kary za odstąpienie od umowy nie wyższe niż 20%,

2. ustalenie górnego limitu kar umownych;

3. naliczanie kar umownych od części zamówienia, którego rzeczywiście naruszenie umowy

  dotyczy, a nie od całości;

4. wyłączenie kary za opóźnienie w naprawie w przypadku dostarczenia np. urządzenia

    zastępczego;

Obniżenie wysokości kary umownej

Zdarzyć się może, że umowa została spełniona jedynie w części, ale w określonym umową terminie. Jeżeli zwłoka jest niewielka, dłużnikowi przysługuje prawo domagania się obniżenia wysokości ustalonej kary. 

Bardzo często spotykam się z rażąco wygórowanymi karami, zbliżonymi wręcz do wysokości zobowiązania. W takich przypadkach obniżenie kary umownej jest jak najbardziej zasadne. 

Nowe przepisy – rekompensata za opóźnienie w płatnościach

Korzystne zmiany wprowadzone w 2020 roku dają wierzycielom możliwość domagania się od dłużników rekompensaty za opóźnienie w płatnościach. Żądanie to reguluje art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych i przysługuje niemal każdemu wierzycielowi, który wykonał usługę na rzecz dłużnika, i który nie otrzymał zapłaty w terminie.

Rekompensata zależy od kwoty świadczenia i przysługuje w wysokości:

40 euro – jeśli wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;

70 euro – jeśli wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 5000 złotych, ale jest niższa niż 50 000 złotych;

100 euro – jeśli wartość świadczenia pieniężnego wynosi równo 50 000 złotych lub jest wyższa niż 50 000 zł.

Rekompensata nie przysługuje wierzycielowi-przedsiębiorcy, który zawarł umowę z konsumentem.

KLG Kancelaria, która realizuje projekt BEZPIECZNE UMOWY W BIZNESIE, pomaga przedsiębiorcom przy opracowywaniu takich umów, które zapewnią im efektywną współpracę z kontrahentami. Zapraszamy do stałej współpracy właścicieli spółek, którzy cenią sobie profesjonalizm i zaufanie.

Jesteśmy gotowi, aby Państwu pomóc – tel. 32 307 00 45, 503 529 831, mail: klg@klgkancelaria.pl