JAK ZAWRZEĆ UGODĘ?

Ugoda jest najszybszym i najlepszym sposobem na pojednanie zwaśnionych stron i zakończenie sporu pomiędzy nimi. Pozwala także uniknąć długotrwałych, pełnych negatywnych emocji i kosztownych postępowań sądowych. Ugoda nie oznacza nowego stosunku prawnego pomiędzy stronami, a jedynie stanowi narzędzie do zmiany warunków już istniejącego. Niestety ugoda wciąż nie jest na tyle popularna, aby strony próbowały pojednać się poza salą sądową odkładając na bok uprzedzenia, a szukając kompromisu i wzajemnych ustępstw.

Forma ugody

Kwestie prawne ugody zostały szczegółowo sformułowane w kodeksie cywilnym.

Ugodę można zawrzeć przed sądem oraz poza nim – (ugoda sądowa i pozasądowa). Obie ugody różnią się od siebie skutkami i formą.

Ugodę sądową musi orzec sąd. Zastępuje ona poniekąd orzeczenie sądu i stanowi tzw. tytuł egzekucyjny – co oznacza, że w przypadku nie spełnienia postanowień ugody można wszcząć egzekucję komorniczą i doprowadzić do wyegzekwowania świadczenia, np. zapłaty od strony zobowiązanej. Istotnym warunkiem ugody przed sądem jest jej podpisanie przez obie strony i wciągnięcie do protokołu. Ważna ugoda – to ugoda zgodna z prawem i nie łamiąca zasad współżycia społecznego. Zawierając ugodę sądową podczas trwającego postępowania sądowego, należy wycofać powództwo, ale bez zrzekania się roszczenia.

Ugodę pozasądową, czyli cywilnoprawną zawiera się zarówno w trakcie procesu, jak i przed jego rozpoczęciem. Strony dowolnie ustalają treść ugody, pamiętając o zachowaniu wzajemnych ustępstw i przepisów stosowanych do oświadczeń woli. Niewątpliwie słabą stroną ugody pozasądowej jest to, że nie stanowi tytułu egzekucyjnego i w przypadku uchylania się przez stronę zobligowaną od spełnienia jej postanowień, zmuszeni będziemy wytoczyć jej nowe powództwo, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i wydłużeniem czasu na zwrot naszych należności.

Najważniejsze elementy ugody pozasądowej

  1. Data i miejsce zawarcia ugody.
  2. Strony ugody – którymi mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne, a także przedsiębiorca i konsument. W przypadku osób fizycznych konieczne będzie podanie takich danych, jak: imię, nazwisko, adres, numer ewidencyjny dokumentów tożsamości (dowód, osobisty, paszport, ważna legitymacja studencka), opcjonalnie PESEL.
  3. Przedmiot porozumienia oraz opis sporu – postanowienia ugodowe powinny zostać opisane wyczerpująco. Ważne jest, by obie strony poczyniły ustępstwa.
  4. Inne postanowienia fakultatywne – przykładem może być oświadczenie o tym, że strony nie roszczą wobec siebie żadnych pretensji, zastrzeżenie formy co do zmiany ugody itp.
  5. Podpisy stron ugody pozasądowej.

Kiedy zawarcie ugody nie jest możliwe?

Umowę można zawrzeć tylko wtedy, gdy strona ma pełną swobodę dysponowania swoimi prawami. Nie zawrzemy umowy np. w przypadku sporu dotyczącego ubezpieczeń społecznych lub w przypadku stwierdzenia nieważności małżeństwa, gdyż  kwestia dysponowania prawami leży po stronie instytucji państwowych. 

Czy można rozwiązać ugodę?

Na każdym etapie wzajemnych rozmów ugodę można rozwiązać, o ile każda ze stron wyrazi taką wolę. Jeżeli rozwiązanie nastąpi przed decyzją o umorzeniu postępowania, stosunek prawny w takim wypadu powróci do stanu spornego. W takim wypadku sąd będzie zobowiązany do rozwikłania istoty sporu. 

Jak postąpić w przypadku niewywiązywania się z postanowień ugody przez stronę?

Jak pisałam wyżej w zależności o tego, czy zawarta została ugoda sądowa, czy pozasądowa, albo wszczyna się egzekucję komorniczą, albo odrębnym postępowaniem próbuje wyegzekwować postanowienia ugody na drodze sądowej.

Zawierając umowę ugody należy zadbać o to, aby chroniła nasze interesy oraz pozwoliła uniknąć błędów i nieporozumień w przyszłości. Niezbędna może okazać się pomoc prawna KLG Kancelarii Prawnej z Gliwic, której skutecznie udziela nasz zespół radców prawnych. Jeśli szukasz sposobu na pozasądowe rozwiązanie sporu, nie wiesz jak skonstruować treść ugody lub szukasz pełnomocnika? napisz do nas: biuro@klgkancelaria.pl, klg@klgkancelaria.pl lub zadzwoń 32 307 00 45, 503 529 831

O naszym doświadczeniu przeczytasz na stronie: www.klgkancelaria.pl