JAKIE FORMALNOŚCI CZEKAJĄ SPADKOBIERCÓW po nabyciu spadku?

Spadkobiercy, niezależnie od sposobu w jaki otrzymali spadek po zmarłej osobie muszą być świadomi obowiązku dopełnienia wszelkich formalności po stwierdzeniu nabycia jego praw.

Mam tu na myśli kwestie podatkowe.

Proszę pamiętać:

Obowiązek osobistego złożenia deklaracji dotyczy każdego spadkobiercę z mocy prawa, niezależnie od tego czy notariusz lub sąd poinformowali już właściwy organ podatkowy o fakcie nabycia spadku.

Kto jest zwolniony z zapłaty podatku?

Obowiązek złożenia w urzędzie skarbowym stosownego zeznania lub zawiadomienia podatkowego powstaje w przypadku, gdy spadek został nabyty w drodze dziedziczenia ustawowego lub testamentowego oraz gdy spadkobierca go przyjmuje.

Osoby z kręgu najbliższej rodziny spadkodawcy, czyli małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, pasierb, ojczym i macocha zwolnieni są z zapłaty podatku.

Zgłoszenia nabycia spadku do urzędu skarbowego należy dokonać w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku, a w wypadku sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od zarejestrowania tego aktu. 

Gdzie i jak zgłosić spadek?

Co do zasady zeznanie podatkowe o nabyciu praw majątkowych składa się we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym. Właściwość miejscową ustala się np. w  sprawach dotyczących nieruchomości (mieszkania, domu) według miejsca jej położenia. Jeżeli spadek obejmuje kilka nieruchomości położonych na terenie całego kraju – deklarację składa się w urzędzie właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Spadkobierców mogą napotkać także kłopoty z wyznaczeniem właściwego organu podatkowego, gdy do masy spadkowej wchodzi szereg różnych składników majątkowych. Dlatego podpowiem, nie róbcie tego samodzielnie.  

Ustawodawca przewidział dwa rodzaje zeznań podatkowych związanych z dziedziczeniem w zależności od stopnia pokrewieństwa. Są to druki SD-3 i SD-Z2.

Druk SD-Z2

Zenanie podatkowe na druku SD-Z2 składają w terminie 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub od zarejestrowania przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia niżej wymienione osoby z grona rodziny:

– małżonek zmarłego

– zstępni – dzieci, wnuki i prawnuki,

– wstępni – rodzice, dziadkowie i pradziadkowie,

– pasierbi, macocha i ojczym oraz rodzeństwo spadkodawcy

W tej grupie nie znajdą się: teście, zięć i synowa

Druk SD-3

Spadkobiercy spoza rodziny lub ci, którzy nie mają prawa do zwolnienia z uwagi na niezłożenie deklaracji SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy, zobligowani są do złożenia w terminie 1 miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego deklaracji na druku SD-3. Zwłoka spowoduje naliczanie odsetek od zaległego podatku, a czasami także kary finansowych z tego tytułu dlatego nie zwlekajcie z poinformowaniem organu podatkowego.

Pomoc prawną w zakresie nabycia spadku oraz wsparcie merytoryczne w przygotowaniu wszelkich formalności po jego stwierdzeniu otrzymacie Państwo kontaktując się z radcami prawnymi i adwokatami naszej Kancelarii.

Zapraszamy do współpracy.

tel.: 32 307 00 45, 503 529 831

mail: klg@klgkancelaria.pl