KARY UMOWNE W UMOWACH

W dzisiejszym artykule postaram się lekko i przyjemnie, bez prawniczych zawiłości wyjaśnić, czym są kary umowne?, jak je zapisać w umowie, aby nie stały się klauzulami niedozwolonymi? oraz czy stronom przysługuje prawo do ich obniżania?

Zacznę nietypowo….

od przykładu prawidłowego zapisu, stosowanego najczęściej w umowach, zgodnie z kodeksem cywilnym (art. 483).

„Strony postanawiają, że naprawienie szkody w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zleceniobiorcę zobowiązania wskazanego w § …. ust. …. , nastąpi poprzez zapłatę przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w  wysokości … % wynagrodzenia brutto określonego w § …. ust…..  umowy, za każde naruszenie z osobna.”

W ten sposób, karą umowną zabezpieczamy jedynie zobowiązanie niepieniężne, tzn. takie, które dotyczy wykonania jakiegoś zlecenia np. pomalowania mieszkania w określonym terminie. Natomiast niedopuszczalnym jest zastrzeżenie w umowie kary umownej za brak lub nieterminową zapłatę za to malowanie – świadczenie pieniężne.

Taki zapis w umowie traktuje bowiem karę umowną jak odszkodowanie za nienależyte wywiązanie się z umowy. Z pewnością też, motywuje każdego dłużnika do wykonania jej zgodnie z ustalonymi przez strony warunkami.

Karę umowną zazwyczaj wyrażamy w pieniądzu, jednak dopuszczalna jest inna forma. Ważne jest, aby strona zobowiązana do jej zapłaty była świadoma, jak bardzo będzie dla niej „dotkliwe”, jeśli nie wykona należycie swojego zobowiązania.

Precyzyjne formułujmy kary umowne za tzw. „istotne”, „rażące”, czy „poważne” naruszenia umowy. Stanie się to dla wielu z was problematyczne w przypadku sporu, bowiem każda ze stron odmiennie będzie to interpretować.

Pamiętajmy, że obowiązek zapłaty kary umownej to bezterminowe zobowiązanie! Jeżeli nie określimy w umowie terminu zapłaty kary umownej to dopiero po wezwaniu dłużnika do zapłaty, będziemy mogli jej dochodzić.

KARA UMOWNA JAKO KLAUZULA NIEDOZWOLONA

Kara umowna może być uznana za rażąco wygórowaną, gdy stanowi duży procentowy udział wartości umowy i szkodę przedsiębiorcy powstałą w wyniku odstąpienia od umowy przez konsumenta.

Innymi niedozwolonymi zapisami umowy są postanowienia, które nakładają obowiązek zapłaty kar umownych :

– jedynie na konsumenta na wypadek rezygnacji,

– w przypadku nieterminowej spłaty zobowiązania,

– gdy konsument nie wykonał zobowiązania,

– za brak zapłaty za usługę.

KIEDY JEST MOŻLIWE OBNIŻANIE/MIARKOWANIE KAR UMOWNYCH

Miarkowanie, czyli obniżenie kary umownej możliwe w przypadku:

– gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części w terminie, a zwłoka jest niewielka,

– gdy kara umowna jest wygórowana,

– gdy wierzyciel nie poniósł szkody.

Uprawnienie miarkowania kary umownej to przywilej sądu, a nie strony umowy zobowiązanej do jej zapłaty. To na dłużniku spoczywa ciężar udowodnienia wykonania zobowiązania w znacznej jego części lub tego, że kary umowne zostały zastrzeżone w rażącej wysokości.

Zachęcam Państwa do skrupulatnego i wnikliwego przygotowywania się do negocjacji z partnerami biznesowymi przy spisywaniu umów i kontraktów biznesowych, poświęcając szczególną uwagę na zapisy dotyczące kar umownych.

Opierając się na naszym doświadczeniu, KLG Kancelaria Prawna oferuje pomoc prawną w zakresie przygotowania, negocjowania umowy lub dochodzenia roszczeń.

Jeżeli chcecie Państwo znaleźć odpowiedź JAK POSTĄPIĆ, proszę do nas zadzwonić: 32 307 00 45, lub napisać: biuro@klgkancelaria.pl