PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNIKÓW W SPÓŁCE CYWILNEJ

W rozumieniu przepisów prawa handlowego spółka cywilna tak naprawdę nie jest spółką, gdyż nie posiada osobowości prawnej. Powstaje ona na mocy umowy dwóch lub więcej wspólników, chcących działać razem. Majątek spółki cywilnej stanowi jej łączną współwłasność, którą można porównać do równości pomiędzy małżonkami.

Spółkę cywilną rozwiązuje się jednomyślną uchwałą wspólników lub w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych w umowie zdarzeń np. gdy pozostał tylko jeden wspólnik.

W przypadku śmierci jednego ze wspólników lub dokonania skutecznego wypowiedzenia udziału przez jednego ze wspólników spółka dwuosobowa ulega rozwiązaniu.

Rozwiązanie spółki komplikuje stosunki majątkowe między wspólnikami. Przestaje istnieć współwłasność łączna, która do tej pory istniała i przekształca się we współwłasność w częściach ułamkowych. Powoduje to trudności, chociażby w zarządzaniu majątkiem wspólnym. Z tą chwilą możliwe staje się dokonanie podziału majątku pomiędzy wspólników, co niejednokrotnie stwarza wspólnikom duże problemy. W przypadku konfliktu, czy odmienności zdań byli wspólnicy, najczęściej spotykają się w sądach.

Zasady podziału majątku wspólnego

Zgodnie z art. 875 kodeksu cywilnego w pierwszej kolejności majątek byłych już wspólników przeznacza się na spłatę długów spółki tj. na długi wspólników.

W kolejnym etapie zwraca się za niego wkłady wspólnikom, a na końcu nadwyżkę dzieli się między wspólników stosownie do ich udziału w zyskach. Taka reguła obowiązuje tylko wtedy, gdy tak stanowi treść umowy spółki cywilnej.

Przedmiot podziału majątku wspólnego

Wspólny majątek byłych wspólników, do których zaliczamy m.in. towary, urządzenia, pojazdy, maszyny, czy posiadane środki pieniężne stanowią przedmiot rozliczeń pomiędzy nimi. Rozliczeniu podlegają także zyski.

Warto w tym miejscu nadmienić, że podział mogą stanowić już wcześniej pobrane i skonsumowane zyski, z których byli wspólnicy się nie rozliczyli np. czynsz najmu. Podziałowi podlegają także długi, które traktuje się jako stratę spółki. 

Zarządzanie majątkiem wspólnym do czasu podziału

Każdy z byłych wspólników spółki cywilnej może samodzielnie dokonywać czynności zachowawczych, czyli takich, które chronią przedmiot współwłasności. Przykładem może być dochodzenie wydania wspólnej nieruchomości, czy przedmiotu będącego w posiadaniu i użytkowaniu przez nieuprawnione osoby.

W sytuacji braku porozumienia pomiędzy wspólnikami, możliwe jest wyznaczenie zarządcy.

Sposoby podziału majątku wspólnego

W przypadku rozwiązania spółki cywilnej istnieją dwa sposoby podziału majątku wspólników:

– umowny – czyli polubowny,

– sądowy

Podział majątku w sposób sądowy, odbywa się w trybie nieprocesowym i wówczas poszczególne składniki majątkowe mogą przypaść poszczególnym wspólnikom, jednemu lub części z nich.

Zdarza się, że podziału majątku dokonuje się poprzez jego licytację i podział sumy uzyskanej z egzekucji pomiędzy wspólników spółki.

W projekcie realizowanym przez KLG Kancelarię Prawną „My zajmiemy się prawem, ty rozwijaj biznes” doradzamy klientom biznesowym, biorąc pod uwagę ich aktualne potrzeby i możliwości.

Obsługujemy firmy i jednostki z sektora publicznego, wnosząc nasze doświadczenie w procesach inwestycyjnych oraz prawie sprzedaży internetowej.

Doradzamy przy wyborze formy działalności, przy przekształceniach i zmianach struktur firm.

Przygotowujemy dokumentacje do sklepów internetowych.