Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych jest ważnym elementem bezpiecznego funkcjonowania firmy.

Wydaje się jednak, że temat ten pozostaje wręcz bagatelizowany przez przedsiębiorców. Należy jednak uzmysłowić sobie, iż nielegalny obrót danymi osobowymi lub przetwarzanie danych osobowych przez osobę nieuprawnioną może powodować konsekwencje karne- wymierzenie przez sąd kary grzywny, kary ograniczenia wolności lub nawet kary pozbawienia wolności.

A przecież przedsiębiorcy posiadają szereg zbiorów danych osobowych, przykładowo zbiór danych osobowych pracowników, kontrahentów czy też zbiór danych e-mail.
Ustawodawca nakłada szereg obowiązków na każdego, kto przetwarza dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub też dla realizacji celów statutowych.

Podstawowym obowiązkiem jest dbałość o bezpieczeństwo danych osobowych w firmie. Indywidualnie stworzony dokument w firmie, tzw. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych stanowi bazę regulacji ochrony danych osobowych niezbędnych w biznesie.