PRAWO – ZMIANY JAKIE NAS CZEKAJĄ W 2021

Zastanawiasz się, jakie zmiany w prawie wejdą w życie w 2021 roku? W naszym wpisie znajdziesz zestawienie najważniejszych zmian w prawie wchodzących w 2021 roku. Zapraszamy do czytania!

1. ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE REJESTROWE

Na wejście w życie – 1.07.2021r. oczekują przepisy, które w pełni zinformatyzują Krajowy Rejestr Sądowy i postępowania rejestrowe.

Między innymi zmiany w KRS obejmą:

– prowadzenie akt rejestrowych spółek w systemie teleinformatycznym,

– obowiązkowe składanie wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców w formie

   elektronicznej, z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego,

– prowadzenie korespondencji z sądem w formie elektronicznej,

– wykorzystanie Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN).

2. DEMATERIALIZACJA AKCJI

Nowe zasady emisji akcji

Zmiana w kodeksie spółek handlowych obejmuje spółki akcyjne. Związane jest to z prowadzoną dematerializacją akcji, tj wygaśnięciem mocy istniejących dokumentów akcji i braku możliwości wydawania nowych akcji w formie dokumentów. Jedynie osoby wpisane do rejestru będą uznawane przez spółkę akcyjną za jej akcjonariuszy.

Każda spółka akcyjna zobowiązana jest prowadzić rejestr akcjonariuszy, w którym ma obowiązek rejestracji wszystkich akcji. Zmiana ta oznacza również, że wszelkie dywidenda będą wypłacane za pośrednictwem tego podmiotu, który prowadzi rejestr.

Zmiana w ksh wprowadza również nowe zasady emisji akcji.  Każda bowiem transakcja, powinna zostać zarejestrowana w rejestrze akcji, a obrót akcjami dokonywać się będzie według sformalizowanej procedury i staje się skuteczny z chwilą wpisania w rejestrze.

Łączy się to z jawnością akcjonariatu i likwidacją akcji na okaziciela.

3. FUNDACJA RODZINNA

Prowadzone są prace nad ustawą o fundacjach rodzinnych, której celem ma być zapewnienie ciągłości biznesu rodzinnego, poprzez wyłączenie go spod zwykłego trybu dziedziczenia (a tym samym ograniczenie możliwości jego sprzedaży lub podziału) oraz określenie zasad zarządzania firmą rodzinną na przyszłość. Projekt obecnie oczekuje na finalizację, chociaż prace nad ustawą już trwają jakiś czas.

Głównym założeniem projektu jest stworzenie takich mechanizmów i narzędzi prawnych, dzięki którym na długo biznes pozostanie w rękach rodziny.

Przewidywany termin wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2022r.

4. TRANSFORMACJA MODELU PRACY

Do początku 2020 roku praca zdalna należała do rzadkości – jedynie 2% Polaków pracowało z domu. Wraz z pandemią COVID-19, nadeszła transformacja modelu pracy. W marcu 2020r. już 11% wykonywało swoje obowiązki na odległość i pracownicy w dalszym ciągu oczekują utrzymania tego stanu. 

Prowadzone są prace, które mają na celu zmodyfikowanie przepisów kodeksu pracy, aby pracodawcy mogli wdrożyć model „elastycznego miejsca pracy”.

Przede wszystkim, należy oczekiwać zmiany aspektów prawnych związanych z pracą zdalną i dostosowaniem przepisów do modelu elastycznego miejsca pracy. Wymaga ingerencji prawodawcy chociażby wprowadzenie zasad związanych z rozliczaniem pracy wykonywanej w formie zdalnej, komunikacją z pracodawca, a także zasady związane z bhp w miejscu pracy, czy odpowiedzialności za wypadek przy pracy. Na te zmiany liczą nie tylko prawnicy, ale przede wszystkim pracodawcy.

5. OCHRONA SYGNALISTÓW  

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. sygnalistów) wymaga jej wdrożenia – do 17 grudnia 2021r. w podmiotach zatrudniających ponad 250 pracowników i do 17 grudnia 2023r. dla podmiotów zatrudniających od 50 do 249 pracowników.

Terminy na wdrożenie dyrektywy będą obowiązywały bez względu na to, czy zostaną uchwalone przepisy polskiej ustawy dotyczącej sygnalistów.

Głównym celem regulacji jest stworzenie ram dla powszechnie stosowanej instytucji sygnalisty, działanie na rzecz wzmocnienia zgodności z prawem, stworzenie struktury dla dokonywania zgłoszeń i zapewnienie ochrony przed działaniami odwetowymi.

Dyrektywa przewiduje trzy ścieżki dokonywania zgłoszeń:

– zgłoszenie wewnętrzne – w ramach organizacji,

– zgłoszenie zewnętrzne – do właściwego organu,

– ujawnienie publiczne – jeżeli w obu powyższych, nie zostały podjęte żadne działania.

W związku z tym powstają nowe obowiązki dla pracodawców, które obejmują opracowanie procedur i sposobów, umożliwiających sygnalistom dokonywanie zgłoszeń. Wymagane jest również prowadzenie rejestru zgłoszeń i prowadzenie działań tzw. naprawczych.

Pamiętać warto, że Dyrektywa zapewnia poufność i ochronę sygnalistom.

6. KRAJOWY REJESTR ZADŁUŻONYCH

Trwają obecnie prace nowym rejestrem obejmującym osoby i podmioty zadłużone, który ma zostać uruchomiony  z dniem1 lipca 2021r.

Główne założenia prowadzenia tego rejestru i wpisów opierają się na jawności i powszechności dostępu.

Rejestr ma zapewniać również możliwość pozyskania informacji o prowadzonych postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz zapoznania się z kondycją przedsiębiorców.

Ponadto, przewidziana jest także pełna informatyzacja postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych zapewniająca elektroniczny obieg dokumentów oraz dostęp do akt spraw przez Internet. 

7. CZYM JEST PRE-PACK?

Projektowane zmiany obejmą również  likwidację  – pre-pack jako formę restrukturyzacji uregulowaną  w prawie upadłościowym.

Przewiduje ona, że wraz z ogłoszeniem o upadłości dłużnika zatwierdzone zostają wcześniej uzgodnione warunki sprzedaży jego przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wybranych składników majątkowych, w tym proponowany nabywca i cena.

Warunkiem skorzystania z tej możliwości będzie złożenie odpowiedniego wniosku o pre-pack wraz z wyceną majątku. Według założeń, z nabywcą będzie zawierana umowa sprzedaży i dojdzie do wydania majątku objętego pre-pack.

8. NOWE PRAWO KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Prawo Komunikacji Elektronicznej ma wejść w życie w I kwartale 2021r.

Ustawa ta według założeń wprowadza  rewolucyjne zmiany.

Reguluje obszar usług łączności elektronicznej, w tym zasady wykonywania działalności polegającej na świadczeniu usług komunikacji elektronicznej, bezpieczeństwo sieci i usług, gospodarowanie częstotliwościami, zasobami orbitalnymi oraz zasobami numeracji, prawa użytkowników końcowych usług łączności elektronicznej czy przetwarzanie danych telekomunikacyjnych.

Zmiany obejmą także regulacje dotyczące przesyłania niezamówionych informacji handlowych, marketingu bezpośredniego, cookies, czy tajemnicy komunikacji elektronicznej. Szykuje się więc spora zmiana w komunikacji elektronicznej i prawie telekomunikacyjnym.

9. DIGITALIZACJA W BIZNESIE

Zmiana ta nie wynika z wejścia w życie nowego aktu prawnego, a raczej stanowi trend w kierunku EKO.

Digitalizacja biznesu prowadzi do tworzenia bardziej cyfrowego środowiska w przedsiębiorstwie. Dla niektórych przedsiębiorstw, stanie się priorytetem, ponieważ przyczyni się w dużej mierze do przekształcenia procesów wykonywanych dotychczas ręcznie w systemy wspierane przez technologię. Ma podnosić rentowność i na bieżąco optymalizować koszty.

Pierwszym krokiem digitalizacji jest paper less (mniej papieru). Nasza kancelaria ten kierunek jak najbardziej przejmuje. Pierwszym krokiem jest wdrożenie paper-less.

O tym jak to zrobić, z czego można zrezygnować, aby zachować staranność w działaniu – o tym więcej już wkrótce.