Tarcza Antykryzysowa – główne założenia projektu ustawy

Nadzwyczajna sytuacja wywołana pandemią koronawirusa COVID-19 negatywnie oddziaływuje nie tylko na życie obywatela. Sytuacja ta bezpośrednio wpłynęła na osłabienie gospodarki wielu państw,  na ograniczenie funkcjonowania wielu przedsiębiorstw, czyniąc je tym samym przedsiębiorstwami narażonymi na ?dziury? w budżecie lub po prostu na bankructwo.

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację rząd opracował regulacje – Tarcza Antykryzysowa, która ma na celu poprawę sytuacji przedsiębiorców i pracowników.

W artykule przedstawiamy główne założenia, które zgodnie z zamiarem rządu mają poprawić funkcjonowanie podmiotów gospodarczych podczas pandemii koronawirusa i zwalczyć gospodarcze skutkami tej nadzwyczajnej sytuacji.

Tarcza Antykryzysowa ? główne założenia projektu ustawy:

  1. Mała firma, np. restauracja:

Rząd wprowadza możliwość zaciągnięcia pożyczki przez małe firmy w wysokości 5 000 złotych z możliwością jej umorzenia. Wprowadzona została także możliwość całkowitego odroczenia lub rozłożenia na raty składek ZUSowskich oraz także możliwość odroczenia płatności podatków PIT, CIT, VAT bez dodatkowych opłat.

Z powodu epidemii koronawirusa ZUS wprowadza uproszczone formy pomocy:  odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek ZUS za okres od lutego do kwietnia 2020 r., zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy. Aby uzyskać ulgi w przypadku prowadzenia pełnej księgowości, do wniosku należy dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r. Skany dokumentów można dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS, jeśli zostaną zapisane  wcześniej na dysku komputera.

We wniosku uzasadnić należy, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. Niezbędnym jest więc złożenie dokumentów dotyczących pomocy publicznej.

Ustawodawca wprowadza również możliwość przedłużenia bankowych kredytów obrotowych, a w celu zachowania jakiejkolwiek płynności finansowej funduszy przedsiębiorcy wprowadzono możliwość świadczenia usług na dowóz, a także wprowadzono dofinansowanie przez państwo 40% płacy pracownika przy spadku obrotów firmy.

Prolongaty płatności obejmują przede wszystkim:

– wakacje kredytowe,

– przesunięcie płatności za media,

– prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców

– możliwość odroczenia składek na ZUS ? bez opłat i odsetek

– prolongata terminu przekazania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy- pobranych w marcu i kwietniu do końca maja.

  1. Średnia firma:

Oprócz powyżej wskazanej prolongaty terminów płatności, która obowiązuje każdej wielkości przedsiębiorstwa, ustawodawca wprowadził rozszerzenie programu gwarancji de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego dla Małych, Średnich Przedsiębiorstw. Duże i średnie firmy mają możliwość uzyskania, ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju, kapitału  na inwestycje mające na celu podwyższenie kapitału firmy lub finansowania w postaci obligacji -o łącznej wartości 6 mld zł.
Odroczenia w płatnościach składek ZUSowskich jak i płatności za media etc. zostały przyznane w takim samym trybie jak przy małych firmach.

  1. Firma turystyczna:

Najważniejszą kwestią jest wydłużenie terminu na odstąpienie lub rozwiązanie umowy o wycieczkę. Termin ten został przedłużony na 180 dni, po tym czasie klient otrzyma zwrot wpłat lub otrzyma voucher do wykorzystania w przyszłości, w przeciągu roku od dnia, w którym impreza turystyczna miała się odbyć.

Zmiana dotyczy też rozliczenia całej tegorocznej straty. Firmy branż szczególnie dotkniętych kryzysem makroekonomicznym, np. turystyka czy transport, w sytuacji, kiedy zanotowano spadek przychodów firmy w wysokości 50% względem roku poprzedniego, tj. 2019, zyskają prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. – do limitu 5 mln zł.

W przypadku branży turystycznej wszelkie prolongaty związane z płatnościami ZUSowskimi, wakacjami kredytowymi, płatnościami za media etc. zostały zaplanowane w taki sam sposób i w takim samym wymiarze, jak w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

  1. Duża firma, np. producent mebli.

Na wstępie wskazać należy, że w przypadku dużej firmy, tak samo jak w przypadku pozostałych przedsiębiorców ustawodawca wprowadza prolongaty terminów dotyczących obligatoryjnych płatności przedsiębiorcy, a także prolongata terminu przekazywania zaliczek na PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy, pobranych w marcu i kwietniu – do końca maja.

Najważniejsze zmiany w przypadku dużych firm obejmują:

przesunięcie terminu wejścia w życie Jednolitego Pliku Kontrolnego na 1 lipca 2020 r.

możliwość przesunięcia przez wójta / burmistrza / prezydenta miasta terminu zapłaty opłat za użytkowanie wieczyste

większa i szybsza dostępność kredytowa: z Funduszu Gwarancji Płynnościowych dla firm z zabezpieczeniem do 80%, udzielnych przez system bankowy, Program Kapitał dla Bezpieczeństwa i Wzrostu PFR

możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże środków z Polskiego Funduszu Rozwoju Inwestycje na podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.

  1. Zmiany w prawie budowlanym i prawie zamówień publicznych.

Jeżeli pojawi się prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się koronawirusa lub jeżeli będzie tego wymagała ochrona zdrowia publicznego, instytucje objęte ustawą Praw zamówień publicznych będą mogły zamawiać towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem tych przepisów.

Projektowanie, budowa, przebudowa, utrzymanie i rozbiórka obiektów budowlanych, w tym zmiana sposobu użytkowania, jeżeli ma związek z przeciwdziałaniem COVID-19, może zostać zwolniona z przepisów ustaw: prawo budowlane, o planowania i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

  1. Przestój ekonomiczny

Przedsiębiorstwa, w których obrót w okresie 2 m-cy spadł o powyżej 15 % i przedsiębiorstwo wykazało stratę w jednym z tych dwóch miesięcy lub firmy, w których obrót w okresie 1 m-ca spadł o 25 % w stosunku do poprzedniego miesiąca i wykazano stratę, może ograniczyć wymiar czasu pracy pracownika do 0,8 etatu oraz wynagrodzenie do kwoty nie mniejszej niż płaca minimalna, a Państwo Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pokryje połowę wynagrodzenia pracownika (limit dopłaty to 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

 

Jednocześnie pragniemy poinformować o prowadzonym cyklu wiadomości bieżących dotyczących rozwiązań rządowych wobec przedsiębiorców, ostatecznym kształcie Tarczy Antykryzysowej, a także wpływu regulacji na funkcjonowanie obywatela, których treści pojawiać się będą na naszym blogu.

W związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa COVID-19 apelujemy o przestrzeganie wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz zachowanie ostrożności.

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/