Aktualizacja projektu Tarczy Antykryzysowej – jakie rozwiązania zaakceptował rząd? – 25.03.2020r. (Demo)

W środę 25 marca rząd zaakceptował pakiet projektów ustaw dotyczących tzw. Tarczy Antykryzysowej, o której  pisaliśmy w poprzednim artykule na naszym blogu.

Zostały one skierowane do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, w którym prace nad nimi rozpoczną się w piątek 27 marca. Jednak niezależnie od terminu finału tych prac, uchwalone ostatecznie rozwiązania mają mieć moc obowiązującą od 1 kwietnia 2020 roku.

Pakiet zwiera wiele rozwiązań, które mają pomóc przedsiębiorstwom i przedsiębiorcom przetrwać i wyjść z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa COVID-19. Co jest oczywiste, największe zainteresowanie wzbudzają rozwiązania dotyczące płac, wynagrodzeń czy dochodów osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Jakie rozwiązania zostały przewidziane w projekcie Tarczy Antykryzysowej?  W jaki sposób rząd planuje wesprzeć przedsiębiorcę?

Na te pytania odpowiemy w niniejszym artykule KLG Kancelarii, zapraszamy do lektury.

 

Pakiet dot. Tarczy Antykryzysowej ? rozwiązania zaakceptowane przez rząd.

 

W obliczu pandemii koronawirusa COVID-19 celem rządu jest ochrona miejsc pracy i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego między innymi dla naszych firm. Według rządu, koszty związane z obecną sytuacją gospodarczą powinny być rozłożone pomiędzy sektor przedsiębiorstw, pracowników, system finansowy i sektor publiczny w sposób solidarny i adekwatny do możliwości, z dbałością o bezpieczeństwo wszystkich sfer życia społecznego i gospodarczego w Polsce. Ta mobilizacja finansowa jest bezpośrednią odpowiedzią rządu na trwającą pandemię koronawirusa COVID-19, która w bezwzględny sposób osłabiła polską gospodarkę, w tym wpływając na funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw w obrocie gospodarczym. Wychodząc naprzeciw przeciwnościom, rząd przygotowuje tzw. Tarczę Antykryzysową, której założeniem ma być objęcie ochroną wszystkich stref, szeroko rozumianych jako biznesowe.

 1. Kwestia składek ZUS.

W założeniu dotyczącym składek ZUSowskich, państwo zdecydowało się, że na 3 miesiące przejmie opłacanie składek na ZUS za: 692 tys. mikrofirm (zgłoszonych jako płatnicy przed 29 lutego 2020 r.), które zatrudniają do 9 pracowników (chodzi o wszystkich pracowników takich przedsiębiorców). Rząd przewiduje też tę ulgę dla samo zatrudnionych, jeżeli prowadzili działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 roku i przychód z tej działalności, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

 

Skąd pochodzi wspomniane dofinansowanie?

Opisane wyżej dofinansowanie pochodzi z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dzięki temu pracodawcom spadną koszty osobowe o 35 procent. Rząd oszacował, że koszt tego rozwiązania dla finansów publicznych będzie wynosił około 3,4 mld zł miesięcznie przy 1,7 mln pracowników. W sumie daje to 10,2 mld zł za okres 3 miesięcy.

 1. Dofinansowanie zatrudnienia.

Ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych  pomoc przysługuje przedsiębiorcy w okresie, kiedy zaistniał przestój ekonomiczny lub wystąpiło obniżenie wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych, muszą być spełnione następujące przesłanki:

1.spadek o nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01. 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub

 1. spadek nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01. 2020 r.,  w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego.

Następstwem koronawirusa COVID-19 jest spadek obrotów gospodarczych. W obliczu tej sytuacji pracodawca mógł obniżyć wymiar czasu pracy o 20 %, lecz nie więcej niż o 0,5 etatu z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Podczas tak obniżonego czasu pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ma obligację zastosować dofinansowanie pracodawcy do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2 452,27 zł.

Świadczenie takie przysługiwać będzie przez łączny okres do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń, lecz ze względu na trwającą pandemię koronawirusa COVID-19, rząd w drodze rozporządzenia ma prawo przedłużyć ten okres uwzględniając trwanie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemią, a także ze względu na wszystkie skutki związane z zaistniałą sytuacją.

Jak działa procedura wnioskodawcza?

Wnioski mogą być składane elektronicznie, są składane do Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.

 1. ?Uelastycznienie? czasu pracy.

Tarcza antykryzysowa przewiduje, że pracodawca, który został bezpośrednio dotknięty skutkami epidemii koronawirusa COVID-19 będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8 (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni), a tygodniowy czas takiego odpoczynku ? z 35 do 32 godzin. Pracodawca otrzymał także możliwość przedłużenia czasu pracy do 12 godzin w ciągu doby, lecz musi to się stać za porozumieniem ze związkami zawodowymi albo gdy nie ma związków z przedstawicielami pracowników. Okres rozliczeniowy także będzie mógł zostać przedłużony w tym wypadku do 12 miesięcy.

 1. Wstrzymanie nakładania kar za opóźnienia w przetargach publicznych.

Rząd zamierza wprowadzić mechanizm pozwalający na przedłużanie terminów realizacji zamówień publicznych. Pozwoli na to procedura zwalniająca z naliczania kar umownych za ? związane z epidemią ? opóźnienia w realizacji przetargów, lecz nienaliczenie kar umownych w tej procedurze nie będzie stanowić naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

W przypadku jakichkolwiek zamówień niezbędnych do walki z koronawirusem COVID-19 wprowadzony będzie specjalistyczny tryb, w oparciu o który nie trzeba będzie stosować prawa zamówień publicznych lub po prostu zastosowany zostanie przyspieszony tryb.

 1. Udogodnienia dla branży turystycznej.

Najważniejszą kwestią tarczy antykryzysowej w działaniu branży turystycznej jest wydłużenie terminu na odstąpienie lub rozwiązanie umowy o wycieczkę. Termin ten został przedłużony na 180 dni, po tym czasie klient otrzyma zwrot wpłat lub otrzyma voucher do wykorzystania w przyszłości, w przeciągu roku od dnia, w którym impreza turystyczna miała się odbyć.

 1. Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku?

Odpowiedź brzmi tak! Rząd w tarczy antykryzysowej umożliwia obliczenie zdolności kredytowej w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 r. Towarzyszyć temu będą rekomendacje w zakresie sposobu liczenia rezerw na kredyty. Sektor bankowy zadeklarował gotowość do przedłużenia kredytów obrotowych przy zmianie regulacji. Rozwiązanie to umożliwia wydłużenie kredytów obrotowych  o wartości ok. 150 mld zł  dla sektora przedsiębiorstw.

 1. Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych.

Ze względu na wprowadzenie przez rząd możliwości obliczania zdolności kredytowej w oparciu o dane finansowe z końca roku 2019 sektor bankowy zadeklarował gotowość do przedłużenia kredytów obrotowych przy zmianie regulacji. Rozwiązanie to umożliwia wydłużenie kredytów obrotowych ?  o wartości ok. 150 mld zł ? dla sektora przedsiębiorstw. Towarzyszyć temu będą rekomendacje w zakresie sposobu liczenia rezerw na kredyty.

 1. Przedłużenie legalnego pobytu  i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców.

Na wstępie zapraszamy Państwa do lektury naszego poprzedniego artykułu na temat zatrudniania cudzoziemców na terenie Polski, który szeroko porusza regulacje prawne zezwalające na taki zabieg: http://blog.klgkancelaria.pl/zatrudnianie-cudzoziemcow/

Lecz w jaki sposób rząd zdecydował się rozwiązać problem zatrudniania cudzoziemców na terenie Polski w czasie pandemii koronawirusa COVID-19?

Odpowiedzią ustawodawcy jest:

 1. Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców,
 2. Wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
 3. Wydłużenie z mocy prawa okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych (do 30 dni od dnia odwołania tego stanu).

Wyszczególnione powyżej regulacje zostaną wprowadzone celem zachowania prawidłowości zatrudniania cudzoziemców w Polsce, zabieg ten pozwoli na utrzymanie kadry pracowniczej, w tym specjalistów w danych dziedzinach.

 1. Polityka drugiej szansy ? czym jest i po co powstała?

Najlepszym zobrazowaniem tej sytuacji, jest moment, kiedy przedsiębiorca znajdujący się w Centrum kryzysu makroekonomicznego zmuszony jest do restrukturyzacji. Zwłaszcza małe i średnie firmy mają problem ze skutecznym przejściem przez proces restrukturyzacji i wiele z nich kończy się upadłością lub likwidacją.

Dlatego możliwa będzie pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, które przechodzą proces restrukturyzacji spowodowany sytuacją ekonomiczną.

Jaki cel jest polityki drugiej szansy?

 1. Ułatwienie im ponownego startu działalności gospodarcze
 2. Zminimalizowanie przyszłych skutków gospodarczych pandemii

 

 1. Prolongaty i zmiany obligatoryjnych terminów zobowiązań, świadczeń oraz obowiązków gospodarczych:
 2. 1. Przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020;
 3. Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.;
 4. Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.).
 5. Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.;
 6. Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.
 7. Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);
 8. Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.;
 9. Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego);
 10. Przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.;
 11. Odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.;
 12. Możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy;
 13. Wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

 

Jednocześnie pragniemy poinformować o prowadzonym cyklu wiadomości bieżących dotyczących rozwiązań rządowych wobec przedsiębiorców, ostatecznym kształcie Tarczy Antykryzysowej, a także wpływu regulacji na funkcjonowanie obywatela, których treści pojawiać się będą na naszym blogu.

W związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa COVID-19 apelujemy o przestrzeganie wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz zachowanie ostrożności.

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/