Tarcza antykryzysowa w czasie pandemii koronawirusa COVID-19 ? wersja ostateczna

Tarcza antykryzysowa, o której projekcie pisaliśmy w poprzednich artykułach na naszym blogu, za zadanie ma ratować sytuację przedsiębiorców i pracowników w dobie trwającej pandemii koronawirusa COVID-19.  Jak już wiemy, tarcza antykryzysowa rozróżnia V filarów pomocy podczas pandemii koronawirusa.

W oparciu o specyfikację działania naszej kancelarii, w niniejszym artykule poruszymy te aspekty, które bezpośrednio dotyczą przedsiębiorców, jak także i ich pracowników, ponieważ ze względu na wprowadzone obostrzenia, zakazy i nakazy, środowisko to nie jest w stanie funkcjonować jak wcześniej, a ich spektrum działania zostało zmniejszone.

Zapraszamy do lektury naszego artykułu.

  1. Wsparcie dla pracowników w związku z uelastycznieniem czasu pracy

Kwota wsparcia: ok. 30 mld złotych

Rozważania w niniejszym punkcie rozpocząć należy od dywagacji nad art. 81 kodeksu pracy. Przepis ten dotyczy tzw. postoju pracownika, który nie wykonywał pracy, podczas gdy był gotowy do jej wykonywania, ale doznał przeszkód nie z własnej winy. Sytuacja ta może wynikać z winy pracodawcy, osób trzecich, siły wyższej oraz przypadku. Jednak prawo przewiduje, że pracownikowi należy się wynagrodzenie zasadnicze wynikające ze stawki, a jeśli nie ma wyodrębnionego takiego składnika wynagrodzenia nie mniej niż 60% wynagrodzenia.

Na takie szerokie rozumienie art. 81 k.p. wskazał Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z 11 kwietnia 2001 r. (I PKN 344/00) uznając, że: ,,Przepis art. 81 § 1 k.p. nie stanowi, że przyczyny nieświadczenia pracy mają być zawinione przez pracodawcę albo mają polegać na jego bezprawnym zachowaniu się. Oznacza to, że ustawodawca chciał w szeroki sposób ukształtować uprawnienie pracownika do wynagrodzenia za gotowość do pracy, przerzucając na pracodawcę ryzyko związane z niemożliwością zapewnienia pracownikowi pracy zgodnie z postanowieniami umowy o pracę (treścią stosunku pracy)?.

Warto również przytoczyć aktualne stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy, która w oficjalnym komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej 12 marca 2020 r. uznała, że: ,,W przypadku, gdy pracodawca będzie musiał zamknąć swój zakład pracy albo jego część, bądź gdy nie ma możliwości polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej, zastosowanie znajdzie art. 81 § 1 kodeksu pracy. Konieczność zamknięcia zakładu pracy w celu przeciwdziałania COVID-19 będzie przyczyną dotyczącą pracodawcy ? mimo że będzie to przyczyna niezawiniona przez pracodawcę.

W jaki sposób rząd planuje wspierać przedsiębiorców?

Sytuacja 1: przedsiębiorca, który znalazł się w sytuacji przymusowego skorzystania z przestoju ekonomicznego:

  1. państwo zapowiedziało, że w takiej sytuacji dorzuci się do pensji pracowników firmy (pokryje połowę wynagrodzenia minimalnego i składki ZUS),
  2. rozwiązanie opisane w pkt. a dotyczy firm, które w ciągu dwóch kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r. odnotują spadek obrotu nie mniej niż o 15 proc. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego oraz w okresie jednego, dowolnie wskazanego miesiąca po 1 stycznia 2020 r. odnotują spadek nie mniej niż o 25 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca,
  3. opisywane dofinansowanie obejmuje także składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy.

Sytuacja 2: przedsiębiorca, który skrócił wymiar czasu pracy na skutek spadku obrotów spowodowanych koronawirusem może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20 proc., ale nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych dofinansuje maksymalnie do wysokości 40 proc., przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, tj. 2 452,27 zł.

Oba świadczenia mają przysługiwać przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń.

?Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane? – wskazano.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy:

Specustawa, którą jest tarcza antykryzysowa, przewiduje także możliwość wypłacania zasiłku opiekuńczego rodzicom dzieci do 8 roku życia, którzy ze względu na zawieszenie zajęć w przedszkolach i szkołach musieli zostać w domach ze swoimi dziećmi.

  1. Tarcza antykryzysowa jako pomoc dla przedsiębiorców, 10 rozwiązań, które w sposób bezpośredni wpływają na funkcjonowanie sfery przedsiębiorstw.

Kwota wsparcia: 74,2 mld zł

Na wstępie wskazać trzeba, że polską gospodarkę tworzą właśnie przedsiębiorstwa, to one zapewniają miejsca pracy, dlatego rząd w sposób szczególny skupił się na pomocy właśnie w tym sektorze, bowiem to od niego zależy jak długi będzie powrót do ?normalności? gospodarczej naszego państwa po siejącej spustoszenie finansowe pandemii koronawirusa COVID-19.

Jakie rozwiązania przyjął rząd?

Pierwsze rozwiązanie: wszystkie mikrofirmy, które dotychczas zatrudniały mniej niż dziewięciu pracowników, są uprawnione do otrzymania przewidzianej w specustawie, bezzwrotnej pożyczki w kwocie 5 tysięcy złotych, którą wypłaci Fundusz Pracy, tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy owa firma nie zwolni swoich pracowników w ciągu 3 miesięcy od otrzymania pożyczki.

Drugie rozwiązanie: wszystkie przedsiębiorstwa, które dotychczas zaciągnęły kredyt obrotowy, a ten dobiega końca, uprawnione zostaną do automatycznego wznowienia kredytu, regulację tę zapewnia Komisja Nadzoru Finansowego, która obliczać będzie zdolność kredytową w oparciu o dane finansowe z końca lipca 2019 roku.

Trzecie rozwiązanie: rozszerzono program gwarancji de mimis Banku Gospodarstwa Krajowego, w oparciu o który małe i średnie przedsiębiorstwa uprawnione będą do zyskania kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln złotych.

Czwarte rozwiązanie:  rząd wprowadził możliwość uzyskania przez średnie i duże firmy dofinansowania kapitału oraz finansowania w postaci obligacji z funduszu Polskiego Funduszu Rozwoju. Na to rozwiązanie rząd planuje przeznaczyć ok. 6 mld złotych, co jest znaczną kwotą, która może zapewnić pomoc wszystkim przedsiębiorcom w potrzebie.

Piąte rozwiązanie: rząd wprowadził możliwość uzyskania dopłaty do odsetek do kredytów uzyskanych z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Szóste rozwiązanie: rozwiązanie to tyczy się firm, które są podatnikami CIT, to właśnie te firmy skorzystają z przedłużenia czasu na złożenie zeznania rocznego CIT-8 oraz wpłatę podatku. Termin został dla nich wydłużony do 31 maja. Podatnik także nie będzie musiał ponosić kosztu opłaty w związku z odroczeniem terminu płatności podatku lub rozłożeniem zapłaty podatku na raty albo odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

Siódme rozwiązanie: rząd przedłużył obowiązek składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych przedsiębiorców do 1 lipca 2020 roku, a do 13 lipca 2020 r. zgłaszania informacji oraz zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego. Nowa matryca stawek podatku VAT zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

Ósme rozwiązanie: założeniem tego rozwiązania jest kontynuacja zawieszenia działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Podatnik nie będzie musiał płacić podatku za okresy rozliczeniowe lipiec-grudzień 2020 r.

Dziewiąte rozwiązanie: rozwiązanie to jest bardzo istotne ze względu na odstąpienie od kar za opóźnienia w przetargach publicznych. Rząd zdecydował się na wprowadzenie czasowego obowiązku wydłużenia terminów na realizację zamówień publicznych ze względu na trwający czas pandemii koronawirusa COVID-19, w związku z czym decyzją stało się odstąpienie od kar za opóźnienia w przetargach publicznych, co do tego została wprowadzona prawna procedura dotycząca zwalnianiu z naliczania kar umownych za opóźnienia związane z epidemią. Nienaliczenie kar umownych w tej procedurze nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Dziesiąte rozwiązanie: jest to tzw. polityka drugiej szansy. Rozwiązanie to dotyczy przede wszystkim firm znajdujących się w procesie restrukturyzacyjnym. Polityka drugiej szansy ma za zadanie zapewnienie pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw przechodzących przez proces restrukturyzacji. Celem tego programu jest ułatwienie im ponownego startu działalności gospodarczej.

Omówione wyżej filary tarczy antykryzysowej dotyczące pracowników, jak i przedsiębiorców za zadanie mają zapewnienie bezpieczeństwa finansowego i bezpieczeństwa na rynku pracy przedsiębiorcom oraz ich pracownikom.

Jak zmieniał się projekt tarczy antykryzysowej na przełomie tygodni?

W związku z trwającymi od czasu ogłoszenia pandemii koronawirusa COVID-19 pracami nad projektem ustawy tarcza antykryzysowa, rząd przyjął wiele poprawek, na pytanie jak się zmienił projekt tarczy antykryzysowej odpowiedź znajdą państwo w poprzednich artykułach na naszym blogu:

http://blog.klgkancelaria.pl/tarcza-antykryzysowa-glowne-zalozenia/

oraz

http://blog.klgkancelaria.pl/aktualizacja-projektu-tarczy-antykryzysowej-jakie-rozwiazania-zaakceptowal-rzad-25-03-2020r/

Aby poznać szczegóły polecamy:

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Zapraszamy Państwa do śledzenia naszego bloga, na którym pojawiać się będą najnowsze aktualizacje prawne związane z funkcjonowaniem podczas pandemii koronawirusa COVID- 19.

W związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa COVID-19 apelujemy o przestrzeganie wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz zachowanie ostrożności.

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/