Wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego

Ten artykuł jest częścią drugą poprzedniego wpisu, w którym zaprezentowałam dwa sposoby założenia przez wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Umowa spółki, czy to podpisana w formie aktu notarialnego u notariusza, czy rejestrowana za pomocą systemu S24 to jedynie pierwszy krok do legalnej działalności przedsiębiorstwa. Procedura wymaga wpisania każdego podmiotu prawnego do Krajowego Rejestru Sądowego.

Od 1 lipca br. wniosku  wpis do KRS można składać wyłącznie w formie elektronicznej.

Jak wpisać do KRS-u spółkę z o.o. założoną tradycyjnie u notariusza?

Wpis do KRS spółki utworzonej w Kancelarii notarialnej, następuje na podstawie wniosku, który przedsiębiorca składa osobiście, bądź poprzez swojego pełnomocnika, na pośrednictwem portalu PRS (Portal Rejestrów Sądowych). Całą procedurę dotyczącą złożenia wniosku i niezbędnych dokumentów, znajdziecie Państwo na stronie portalu lub uzyskacie kontaktując się z Centrum Wsparcia.  

Aby rozpocząć wpis, niezbędne jest założenie konta i zalogowanie. Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu ubiegającego się o rejestrację.  Wraz z wnioskiem składa się podpisane elektronicznie podpisem kwalifikowanym, osobistym lub zaufanym dokumenty.

Poniżej niezbędne załączniki do wniosku:

– lista wspólników z podaniem imienia, nazwiska oraz liczby i wartości udziałów każdego z nich;

– lista wspólników z podaniem imienia, nazwiska i adresu do doręczeń;

– lista osób uprawnionych do powołania zarządu;

– lista z podaniem imienia, nazwiska i adresów członków zarządu i prokurentów;

– dokument o powołaniu członków organów spółki, o ile nie wynika to z aktu notarialnego

  zawierającego umowę spółki;

– oświadczenie wspólników o wniesieniu w całości wkładów-kapitału zakładowego;

– oświadczenie członków zarządu lub prokurentów o wyrażeniu zgody na ich powołanie.

W systemie PRS nie dołącza się skanu aktu notarialnego, a jedynie jego numer z CREWAN, który notariusz przekazuje nam wraz z aktem zawarcia umowy spółki na zawiadomieniu o rejestracji.

Wpis do KRS w portalu PRS, czyli wpis do rejestru przedsiębiorców spółki założonej tradycyjnie

u notariusza jest droższy od wpisu spółki w systemie S24. Gdy umowa spółki została zawarta

u notariusza musimy zapłacić 500 zł. opłaty sądowej za wpis oraz 100 zł opłaty za ogłoszenie wpisu

w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Jak wpisać do KRS-u spółkę z o.o. założoną za pośrednictwem systemu S24?

Wpisanie do KRS-u spółki z o.o. założonej w portalu S24 musi nastąpić również poprzez system teleinformatyczny S24. Po pozytywnym wypełnieniu wszystkich pól w systemie rejestracji spółki i ich akceptacji przez ten system, przenosi on użytkownika do systemu płatności. Płatność, podobnie jak w przypadku wpisu w systemie PRS, dokonywana jest elektronicznie.

Po opłaceniu wniosku – w przypadku rejestracji w systemie S24 opłata wynosi tylko 350 zł. (250zł wpis do KRS, 100zł ogłoszenie w MSiG), trafia on do właściwego dla siedziby spółki sądu rejestrowego, który rozpoznaje wniosek w ciągu 24 godzin.

Na tym etapie wcale nie koniec formalności. Należy pamiętać, że aby spółka legalnie działała zarząd musi:

– złożyć oświadczenie o pokryciu kapitału zakładowego – za to oświadczenie uiścić należy opłatę sądową w wysokości 40 zł.,

– zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, do właściwego miejscowo ze względu na siedzibę spółki naczelnika urzędu skarbowego, wypełniając deklarację PCC-3 w terminie 14 dni od daty zawarcia spółki,

– dokonać zgłoszenia płatnika składek do ZUS w terminie 21 dni od daty rejestracji spółki – zgłoszenie NIP-8. Jeżeli spółka odprowadzać będzie składki na ubezpieczenie społeczne to termin ten wynosi 7 dni licząc od dnia nawiązania stosunku pracy,

– zarejestrować się jako płatnik VAT.

Wszystkie te działania odbywają się automatycznie, przy rejestracji spółki i po wypełnieniu odpowiednich formularzy zgłoszeń.

W mojej pracy zawodowej na co dzień doradzam przedsiębiorcom jak zacząć prowadzić bezpieczny biznes. Nowe regulacje prawne nie pozwalają już na składanie wniosków do KRS w formie papierowej. Jeżeli macie Państwo trudności z utworzeniem e-spółki w systemie teleinformatycznym i zarejestrowaniem jej w sądzie, KLG Kancelaria Prawna podejmie się pomocy w uruchomieniu procedury założenia i rejestracji Państwa firmy. Zapraszamy do kontaktu tel. 32 307 00 45, 503 529 831, mail: biuro@klgkancelaria.pl, klg@klgkancelaria.pl., www.klgkancelaria.pl