ZMIANY W KODEKSIE PRACY – NOWE POJĘCIE: PRACA ZDALNA

7 czerwca 2022r., do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw. Projekt zastępuje dotychczasowe pojęcie „telepracy” nowym – „pracą zdalną”. To długo wyczekiwana zmiana, na którą czekali zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. 

Ponieważ wszystko wskazuje na to, że nowy kodeks pracy wejdzie w życie jeszcze w tym roku warto już teraz zapoznać się z nowymi obowiązkami i prawami. Pracodawcy dodatkowo powinni zacząć dostosowywać wewnętrzne dokumenty do nowych regulacji, przygotować personel i zaplanować dodatkowe środki finansowe.

Nowe prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w związku z pracą zdalną:

1. Pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową określi zasady pracy zdalnej.

2. Jeżeli w przedsiębiorstwie nie działają związki zawodowe, pracodawca ustali te zasady z grupą przedstawicieli pracowników.

3. Praca zdalna będzie dopuszczalna także wówczas, gdy w przypadku braku odpowiedniego regulaminu czy porozumienia – pracodawca sam sformułuje zasady pracy zdalnej w porozumieniu zawartym z pracownikiem.

4.   Uzgodnienie wykonywania pracy zdalnej będzie można zawrzeć w umowie o pracę lub w trakcie trwania zatrudnienia – w tym wypadku na pisemny wniosek pracownika lub z inicjatywy pracodawcy.

5. Pracodawca zobligowany będzie do przygotowania oceny ryzyka zawodowego i zasad bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej.

6. Pracownik przed rozpoczęciem pracy w domu, będzie musiał podpisać oświadczenia o zapoznaniu się z oceną ryzyka i bezpiecznymi warunkami tej pracy.

7. Pracodawca zapewni pracownikowi wykonującemu prace zdalną odpowiednie narzędzia – urządzenia techniczne, serwis, instalację itp. lub pokryje koszty tych czynności.

8.  Jeżeli w dokumencie określającym zasady pracy zdalnej, strony ujmą zwrot kosztów eksploatacji narzędzi pracy, usług telekomunikacyjnych czy energii elektrycznej, za to także będzie musiał zwrócić pracownikowi pracodawca. Pokrycie tych kosztów lub ekwiwalentu można będzie zastąpić ryczałtem. Co ważne! Pokrycie tych wydatków nie będzie to stanowić przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

9. Pracownikom, którzy są rodzicami dziecka niepełnosprawnego lub dziecka do 4 roku życia pracodawca nie będzie mógł odmówić wykonywania pracy zdalnej. To samo dotyczyć będzie kobiet w ciąży i sprawujących opiekę nad chorym członkiem rodziny (posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności) mieszkającym wspólnie z pracownikiem. 

Jakie istotne elementy powinien zawierać regulamin lub porozumienie ws. pracy zdalnej?

– grupę pracowników objętych pracą zdalną,

– zasady pokrywania kosztów przez pracodawcę i ustalania ekwiwalentu pieniężnego,

– zasady porozumiewania się między pracownikami a pracodawcą,

– zasady kontroli wykonywania pracy przez pracowników oraz w zakresie bhp,

– zasady przestrzegania procedur ochrony danych osobowych oraz wymogów w zakresie bhp,

– zasady serwisu, aktualizacji i konserwacji urządzeń technicznych powierzonych pracownikom.

Oto najważniejsze zmiany, jakie czekają przedsiębiorców w najbliższej przyszłości i do których muszą przygotować się. W jaki sposób wprowadzić zmiany w regulaminie pracy lub jak uregulować te warunki w umowie o pracę?

KLG Kancelaria Prawna zajmuje się prawem od ponad 10 lat. Wiemy, że  prawo to nie tylko dbanie o bezpieczeństwo prawne podmiotów. To również wyzwanie – bycie zaufanym i odpowiedzialnym doradcą i wsparciem dla osób zarządzających przedsiębiorstwami czy podmiotami publicznymi, pomnażania ich majątku, zabezpieczenia przed niekorzystnymi decyzjami.