JAK PRAWIDŁOWO SPORZĄDZIĆ STATUT FUNDACJI?

W poprzednim artykule opisałam czym jest statut i jak ważną pełni rolę w organizacji.

Dziś podpowiem, jak go poprawnie przygotować i o jakich zapisach nie zapomnieć.

Wytyczne dotyczące najważniejszych elementów składających się statut Fundacji, znajdziecie Państwo w art. 5 ust. 1 ustawy o fundacjach.

Priorytetowe zapisy statutu Fundacji:

1. nazwa Fundacji i jej siedziba

Nazwa Fundacji musi być spójna z aktem fundacyjnym – założycielskim. Jeżeli w akcie wpisana jest nazwa np. z „..”  to w statucie musimy wpisać tak samo.

Warto zadbać o unikalną nazwę fundacji, aby odróżniała się od innych. I pamiętać należy, że pewnych słów w nazwie fundacji nie wolno nam używać ze względu na zastrzeżenie dla innych podmiotów np. banków.

W statucie musimy wpisać siedzibę fundacji! (miasto, miejscowość lub wieś, w której „zameldowana” jest Fundacja i gdzie przechowywane są jej dokumenty).

2. majątek Fundacji 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundatora. Mogą to być zarówno pieniądze, jak i nieruchomości. Dokładne informacje o wysokości  funduszu założycielskiego, o majątku Fundacji oraz na co będzie on przeznaczony muszą znaleźć się w tych dwóch dokumentach – w statucie i akcie założycielskim.

3. cele Fundacji 

Fundację powołuje się zawsze w jakimś konkretnym celu. Cele należy ustalić przed założeniem Fundacji. Muszą być sprecyzowane i możliwe do osiągnięcia.  Cechą, która odróżnia fundacje od innych podmiotów jest ich niedochodowość, dlatego wszystkie dochody Fundacji muszą być przeznaczone na jej cele.  

4. realizacja celów Fundacji 

W statucie, przy określaniu celów nie można zapomnieć o ich realizacji. Tzn. jak cele statutowe będą osiągane. Przy tym zapisie możemy przedstawić konkretne działania, formę i zakres np. organizacja warsztatów malarskich dla dzieci.

A teraz czas na władze Fundacji

5. władze Fundacji – Zarząd 

Fundacja musi mieć Zarząd, czyli organ wykonawczy, na którym spoczywa obowiązek kierowania działalnością i reprezentowania Fundacji na zewnątrz. Pierwszy zarząd zwyczajowo wybiera Fundator/rzy, który oczywiście może zajmować zaszczytne miejsce w zarządzie Fundacji.  

Dobrze zawrzeć w statucie informacje na temat: sposobów wyboru zarządu, liczebność, czasu sprawowania kadencji i rezygnacji z pełnienia funkcji.

6. kompetencje Zarządu 

Statut musi zawierać także informacje określające obowiązki członków zarządu, związane z kierowaniem Fundacją oraz sprawowaniem nadzoru nad jej majątkiem.

7. sposoby zwoływania posiedzeń i podejmowania decyzji

To kolejny ważny zapis w statucie. Statut określa kto zwołuje zarząd i w jaki sposób oraz jak często powinni spotykać się jego członkowie.

Często w treści statutu praktykuje się zapis, że zarząd działa według określonego i zatwierdzonego regulaminu i choć taki dokument nie jest wymagany, to  znacznie ułatwia pracę zarządowi.

8. zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji i reprezentacja

Ważnym zapisem statutowym jest sposób reprezentacji Fundacji na zewnątrz. Kto może składać oświadczenia woli w imieniu Fundacji – czyli kto podpisuje umowy, otwiera rachunki bankowe, przyjmuje darowizny podpisuje  formularze do KRS-u.  

Szczególnym dokumentem jest sprawozdanie finansowe Fundacji, pod którym zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości, niezależnie od zapisów podpisują się wszyscy członkowie Zarządu.

Statut to kluczowy dokument Fundacji. Źle napisany, będzie przeszkodą do zarejestrowania organizacji, a w przyszłości utrudni codzienne jej funkcjonowanie.

KLG Kancelaria Prawna z Gliwic zdobyła już duże doświadczenie doradzając fundacjom na terenie kraju. Nasi adwokaci pomogą Państwu przy rejestracji Fundacji i składaniu niezbędnych formularzy w KRS. Przygotują dokumentację, tak aby była zgodna z prawem i zabezpieczała interesy Fundacji. Zapraszamy do współpracy tel. 32 307 00 45, 503 529 831, klg@klgkancelaria.pl