STATUT – sztandarowy dokument Fundacji

Każda organizacja, Stowarzyszenie czy Fundacja działa w oparciu o zapisy i postanowienia statutu. To na nim opiera swoje działania i aktywność. Nie można założyć Fundacji bez statutu. Stanowi on bowiem podstawowy załącznik do wniosku o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Czym jest i jaką rolę pełni statut w Fundacji?

Statut jest dokumentem, który przygotowują i uchwalają fundatorzy – założyciele fundacji lub osoby przez nich upoważnione na spotkaniu założycielskim. Powinien być napisany prostym, logicznym językiem i bez zbędnych szczegółów. Z zapisów statutu wynika jak działa fundacja, jakie ma cele, skąd pochodzi jej majątek i jakie kompetencje przysługują władzom fundacji. Ponieważ każda organizacja działa w oparciu o postanowienia statutu, jest on także cennym źródłem informacji dla potencjalnych darczyńców i sponsorów udzielających wsparcia fundacjom.

Od kiedy statut jest prawomocny?

Jak pisałam wyżej, statut stanowi załącznik do wniosku o rejestrację, a więc musi być napisany wcześniej, tj. przed zarejestrowaniem fundacji. Warto, aby cel dla którego powstała fundacja został określony przed podpisaniem aktu założycielskiego, bo właśnie ten zapis musi być dokładnie powtórzony w statucie.  Statut ma moc prawną dopiero wówczas, gdy sąd sprawdzi jego zgodność z postanowieniami prawa i zarejestruje fundację, a nie jak mylnie przyjmuje się, że jest prawomocny już w momencie podjęcia uchwały o jego przyjęciu przez fundatorów.  

Czy można zmienić treść statutu fundacji?

Oczywiście. Każdy dokument można zmieniać jeśli zajdzie taka potrzeba. Tak jest też ze statutem. Rozszerzenie kompetencji władz fundacji, zmiana siedziby fundacji czy nowe cele to ważne informacje, które przy każdej zmianie muszą być wprowadzone do statutu. Nawet zwykłe zmiany porządkujące statut np. dopisanie czy usunięcie paragrafu władze fundacji muszą zgłosić w KRS w terminie 7 dni, od dnia ich wprowadzenia.

Czy działalność statutowa może być odpłatna?

Działania fundacji muszą być tożsame z zapisami w statucie. Mówimy wówczas o działalności statutowej. Zakładając fundację nie możemy być nastawieni na zysk, a jedynie na zadania społeczne. Fundacja nie jest bowiem działalnością gospodarczą. Nie oznacza to jednak, że zadania fundacji nie mogą być realizowane w ramach odpłatnej działalności. Pozwolę przytoczyć przykład:

Fundacja sprzedaje w ramach odpłatnej działalności koszulki z nadrukiem fundacji i sprzedaje je za tyle, za ile je wyprodukowano (wraz z kosztami dostawy i usługą nadruku). Tak więc na statutowej działalności nie zarabia nic, a jedynie odzyskuje koszty bezpośrednie produkcji.

O tym jakie elementy składają się na statut i jak go prawidłowo sporządzić przeczytacie Państwo w kolejnym artykule.

KLG Kancelaria Prawna zaprasza wszystkie Fundacje i Stowarzyszenia do współpracy w ramach pomocy prawnej. Zachęcamy do korzystania z porad prawnych w kwestiach przygotowania dokumentacji i powołania fundacji. Gdy nie wiecie Państwo JAK ZAŁOŻYĆ FUNDACJĘ, prosimy o kontakt na adres: klg@klgkancelaria.pl, lub telefonicznie 32 307 00 45, 503 529 831.