Zmiany w prawie od 1 stycznia 2019 r.

Początek 2019 roku przyniósł wiele zmian w zakresie obowiązujących przepisów. Poniżej prezentujemy subiektywne zostawienie najważniejszych z nich.

Z dniem 1 stycznia 2019r. powstał dla pracodawcy obowiązek wypłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika. Stan prawny sprzed wejścia w życie zmiany wskazywał, że zasadą jest wypłata wynagrodzenia do rąk pracownika, chyba że złoży on pisemne oświadczenie o chęci otrzymywania wynagrodzenia na rachunek bankowy i ten rachunek wskaże. W aktualnym stanie prawnym jednak zasadę stanowi wypłata wynagrodzenia na konto, a dopiero odpowiedni wniosek w formie pisemnej lub elektronicznej spowoduje wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

 

Z początkiem roku skróceniu uległ termin przechowywania dokumentacji pracowniczej przewidziany przez przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 94 pkt 9b) Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. W poprzednim stanie prawnym okres ten wynosił 50 lat. Należy podkreślić, ze powyższa norma nie ma zastosowania do pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999r.

 

Od 1 stycznia 2019 roku, w związku ze skróceniem czasu przechowywania akt pracowniczych, wydanie pracownikowi świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem stosunku pracowniczego będzie wiązało się z dodatkowymi obowiązkami informacyjnymi dla pracodawcy. Zmiany przewiduje nowe brzmienie art. 94(6) Kodeksu pracy, który stanowi, że w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca wraz ze świadectwem pracy wydaje pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej informację o:
1) okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej;
2) możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej;
3) zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania.

 

Początek roku przyniósł również zasadniczą zmianę w ustawie o związkach zawodowych, a mianowicie rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do przystąpienia w jego szeregi. Od 1 stycznia 2019r. taką możliwość ma każda osoba wykonująca pracę zarobkową, tj. zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy o związkach zawodowych pracownik lub osoba świadcząca prace za wynagrodzeniem na podstawie innej niż stosunek pracy, czyli również osoby samozatrudnione lub związane umową zlecenia czy tez umową o dzieło.

W zakresie ustalania reprezentatywności związków zmianie uległy dotychczas obowiązujące progi procentowe. W przypadku ponadzakładowej organizacji związkowej – zwiększono granicę reprezentatywności z 10 % do 15 % ogółu osób wykonujących pracę zarobkową objętych zakresem działania statutu danej organizacji, nie mniej jednak niż 10 tys. osób wykonujących pracę zarobkową, natomiast w odniesieniu do organizacji będących częścią Rady Dialogu Społecznego oraz ich organizacji członkowskich ? zwiększono próg z 7 do 8 %.

Znacznie rozszerzona została klauzula równego traktowania wyrażona w treści art. 3 ustawy. Doprecyzowano zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu z powodu przynależności do związku zawodowego lub pozostawania poza nim albo wykonywania funkcji związkowej, którego skutkiem jest w szczególności:
1) odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku prawnego,
2) niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę zarobkową lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą zarobkową,
3) pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

 

Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym do końca 2018r. odpłatne zbycie odziedziczonej nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia śmierci spadkodawcy powodowało dla spadkobiercy obowiązek zapłaty podatku dochodowego na rzecz Skarbu Państwa. Na mocy dodanego do art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustępu 5, w przypadku nabycia nieruchomości w drodze spadku ww. 5-letni okres liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę. Wobec powyższego odpłatne zbycie odziedziczonej nieruchomości po upływie tego terminu nie stanowi dochodu w rozumieniu ustawy, a co się z tym wiąże – nie podlega opodatkowaniu.

 

Od 1 stycznia 2019r. zmianie uległ art. 25 ust. 1 i 1a Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Modyfikacji uległa wysokość opłaty od skargi na czynności komornika. Aktualny stan prawny przewiduje, że będzie ona wynosiła 50,00 zł, a nie jak wcześniej ? 100,00 zł.

 

1 stycznia 2019 r. zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego (?) z dnia 20 lipca 2018 r. użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub też mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne. Realizacja przekształcenia wymaga uiszczenia odpowiedniej opłaty na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu. Wysokość opłaty równa jest dotychczasowej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego  i winna być uiszczana przez okres 20 lat od dnia przekształcenia.

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty stanowiąca wartość procentową od 60% do 10% w zależności od czasu jaki upłynie od przekształcenia do uiszczenia opłaty.

 

 

KAROLINA BUTRYN
SPECJALISTA DS. PRAWNYCH
PRAWNIK

Podobne posty