Zmiany w prawie podatkowym

Rok 2020 to czas wielu zmian w polskim prawie. Znowelizowanych zostało wiele ustaw dotyczących większości płaszczyzn polskiego prawa.

Istotnymi zmianami są zmiany w prawie podatkowym dotyczące osób fizycznych, jak i osób prawnych. Ustawodawca wprowadził wiele rozwiązań, które usprawniają działanie fiskusa, ale także w niektórych przypadkach są przychylne dla podatnika.

W treści artykułu poruszone zostaną najważniejsze i najbardziej powszechne zmiany w prawie podatkowym, których okres obowiązywania datuje się z początkiem tego roku, tj. roku 2020. Większość z przedsiębiorców korzysta z pomocy biur rachunkowych, więc artykuł ma charakter porządkujący zmiany.

  1. Mikrorachunek podatkowy

Najważniejszą kwestią, która wpływa na każdego obywatela jest wprowadzenie mikrorachunku podatkowego. Mikrorachunek podatkowy to indywidualny rachunek podatkowy, który służy do wpłat z tytułu rozliczania podatku PIT, CIT i VAT. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy płacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za jego pomocą. Rachunek ten jest możliwy do sprawdzenia za pomocą specjalistycznego generatora, który jest aktywny całodobowo lub otrzymają go w Urzędzie Skarbowym. Jedynymi warunkami, które spełnić trzeba, aby uzyskać omawiany nr rachunku jest posiadanie nr PESEL ( w sytuacji nieprowadzenia działalności gospodarczej lub bycia niezarejestrowanym jako płatnik VAT) lub nr NIP ( w sytuacji kiedy prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT, albo jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne).

  1. Ulga IP Box

?IP Box? to rozwiązanie będące odpowiedzią na potrzebę wprowadzenia nowych technologii i innowacji. Potrzeba ta sprawiła, że Polska wprowadziła zupełnie nowe ?zachęty podatkowe? z tytułu kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Wprowadzenie nowych zachęt podatkowych miało na celu promowanie wprowadzania na rynek innowacji i nowych technologii. To właśnie ten nowy sposób wsparcia inwestorów przyjął nazwę ?IP Box? i jego celem jest zapewnienie preferencyjnego opodatkowania kwalifikowanych zysków uzyskanych przy komercjalizacji kilku rodzajów kwalifikowanych praw majątkowych. Warto wskazać, że preferencyjna omawiana stawka podatku dochodowego wynosi nie 19%, a 5%!

Co może podlegać uldze podatkowej?

Uldze podatkowej podlegają w szczególności: wszelkiego rodzaju opłaty lub należności wynikające z licencji na kwalifikowane prawa własności intelektualnej, dochody ze sprzedaży kwalifikowanych praw własności intelektualnej, kwalifikowane prawa własności intelektualnej zawarte w cenie sprzedaży produktów lub usług, wszelkie odszkodowania za naruszenie kwalifikowanych praw własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu sądowym, w tym postępowaniu sądowym lub arbitrażowym.

Podmioty uprawnione do skorzystania z ulgi IP Box

Z preferencyjnego podatku dochodowego w wysokości 5% (dla dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej) mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową opodatkowani podatkiem PIT lub CIT, do których należą:

Objęte podatkiem PIT:

– jednoosobowe działalności gospodarcze,

– wspólnicy spółki cywilnej,

– wspólnicy spółki jawnej,

– wspólnicy spółki partnerskiej,

– wspólnicy spółki komandytowej,

– przedsiębiorstwa w spadku;

Objęte podatkiem CIT:

– osoby prawne,

– spółki kapitałowe w organizacji,

– jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej (z pewnymi wyjątkami),

– spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP,

– podatkowe grupy kapitałowe,

– spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli prawo tego państwa traktuje je jako osoby prawne i podlegają one opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

  1. Zmiana związana z wystawianiem faktur do paragonów fiskalnych

Aczkolwiek nie jest to zmiana bezpośrednio dotycząca prawa podatkowego , to jest to istotna zmiana,  ze względu na którą od 1 stycznia 2020 r. zmieniono sposób uzyskiwania faktury VAT. Zdecydowanie trudniej jest uzyskać fakturę na zakupione wcześniej towary czy usługi ?na paragon?. Wynika to z faktu, że wystawienie faktury do paragonu jest możliwe tylko wtedy, gdy paragon będzie zawierał NIP nabywcy.
Wprowadzono również sankcję za naruszenie tych zasad ? w przypadku wystawienia faktury do paragonu niezawierającego numeru NIP nabywcy, obydwie strony transakcji będą musiały liczyć się z karami w wysokości nawet 100 % kwoty podatku należnego.

  1. Biała lista podatników VAT

Co prawda wykaz ten funkcjonuje od września 2019 roku, lecz jego sankcje funkcjonują od 1 stycznia 2020 roku. Został on wprowadzony, aby pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Wykaz zastąpił dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT: zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Z dniem  1 stycznia 2020 roku, jeśli zapłacona zostanie partnerowi biznesowemu kwota powyżej 15 tys. zł na inny rachunek, niż podany w wykazie (tj. białej liście) konsekwencjami będzie: brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu tej kwoty lub części tej kwoty, która została zapłacona na rachunek inny niż podany w wykazie, poniesione zostanie ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Uniknięcie tych sankcji jest możliwe tylko, jeżeli najpóźniej w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformowany o tym zostanie naczelnik urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Dane podatników będą aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy, każdego tygodnia, dlatego należy sprawdzać numer rachunku bankowego swojego kontrahenta tego samego dnia, w którym planowane jest zrealizowanie przelewu.

  1. Mechanizm Split payment

Mechanizm ten polega na tym, że płatność za towar lub usługę dokonywana przez nabywcę zostaje rozdzielona na kwotę netto i podatek VAT. Kwota netto trafia na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy, a kwota podatku VAT – na jego rachunek VAT.

Kiedy występuje obowiązek stosowania Split payment?: obowiązek ten mają podatnicy podatku VAT, kiedy: sprzedają lub nabywają towary lub usługi “wrażliwe”, czyli towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, i jednocześnie, kwota należności ogółem z faktury (tj. wartość brutto całej faktury) przekracza 15 tys. zł.

  1. Nowe stawki VAT (tzw. matryca VAT)

Z początkiem kwietnia 2020 roku podatnicy zobowiązani będą do stosowania nowej stawki podatku VAT, będzie to tzw. nowa matryca, czyli wykaz towarów i usług objętych obniżonymi stawkami 8% i 5%.

Klasyfikacja, o której mowa będzie dokonywana na podstawie Nomenklatury Scalonej. Zmiana ta pozwoli na uproszczenie rozliczeń, ponieważ jednakową stawką zostaną objęte całe działy produktów.

Wszelka klasyfikacja usług będzie dalej dokonywana w oparciu o Polską Klasyfikację towarów i usług, ale właściwa dla klasyfikowania usług będzie PKWiU z 2015 r. a nie ta z 2008 r.

  1. Zmiany związane z VAT 7 i VAT 7-K

Również z początkiem kwietnia duzi przedsiębiorcy zauważą zmiany w funkcjonowaniu prawa podatkowego, bowiem od 1 kwietnia nie będą składali już deklaracji VAT.

W roku 2020, Mikro, mali i średni przedsiębiorcy przestaną składać deklaracje VAT, czyli zamiast deklaracji VAT za lipiec 2020 r., po raz pierwszy złożą nowe, rozbudowane pliki JPK_VAT. Dzieje się tak, ponieważ zniesienie obowiązku składania deklaracji VAT związane jest z rozwojem i rozbudową plików JPK_VAT. Dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K zostaną zintegrowane z plikami JPK_VAT, które stanowią informację z prowadzonej przez podatników ewidencji VAT. Podatnicy, którzy obecnie rozliczają się miesięcznie, będą przesyłać rozbudowane pliki JPK_VAT co miesiąc, w dotychczasowym terminie, tj. do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

  1. Sposób na zmniejszenie zatorów płatniczych

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy PIT i CIT będą korzystają z tzw. ulgi na złe długi (wcześniej taką możliwość mieli już podatnicy VAT). Pozwala ona wierzycielowi na pomniejszenie podstawy opodatkowania o wartość wierzytelności (zaliczaną do przychodów należnych), jeżeli nie zostanie ona uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności, który jest określony w umowie lub na fakturze (rachunku). Ta zmiana ma pomóc w likwidacji zatorów płatniczych firm i tym samym ułatwić im prowadzenie działalności gospodarczej.

W związku z faktem, iż minęła już połowa I kwartału roku 2020, a co za tym idzie wprowadzone zostało wiele zmian w polskim prawie zapraszamy Państwa do lektury naszego artykułu dotyczącego ogólnych zmian w prawie w roku 2020:

http://blog.klgkancelaria.pl/jakie-zmiany-w-prawie-przyniosl-rok-2020/