3 ważne prawa dla pracownika, który stracił pracę z przyczyn od niego niezależnych

Utrata pracy to nie koniec świata!

Co czujemy, gdy nasz pracodawca wręcza nam niespodziewanie wypowiedzenie? Niepewność, złość, bezradność, załamanie….. ?

I choć bardzo często wydaje nam się, że w chwili rozwiązania umowy o pracę z przyczyn od nas niezależnych zostajemy na tzw. „lodzie”, to podpowiem, że przysługują nam trzy ważne uprawnienia, o których należy pamiętać, i z których naprawdę warto skorzystać, zanim znajdziemy jeszcze lepszą ofertę pracy.  

Po pierwsze: odprawa

Po drugie:     odwołanie do sądu pracy

Po trzecie:     zasiłek dla bezrobotnych

1. Odprawa dla zwolnionego pracownika

Rozstanie pracodawcy z podwładnym może nastąpić w drodze wypowiedzenia. Może również dojść do tego w ramach porozumienia stron, jeżeli dotyczy co najmniej pięciu pracowników. Odprawa będzie przysługiwała także wtedy, gdy pracodawca zmienił pracownikowi warunki pracy lub płacy, zostały one odrzucone przez pracownika i doszło do rozwiązania umowy.

Dla wielu z nas odprawa kojarzy się ze zwolnieniami grupowymi. Są sytuacje, gdy prawo do odprawy przysługuje nawet tylko jednemu zwolnionemu pracownikowi. Prawo reguluje ustawa potocznie zwana ustawą o zwolnieniach grupowych. Przepisy tej ustawy stosuje się w przypadku konieczności rozwiązania umowy przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników, z przyczyn niedotyczących pracowników. Należy pamiętać, aby te przyczyny stanowiły wyłączny powód zwolnienia.

Czym jest odprawa? To jednorazowe świadczenie pieniężne, które stanowi dla pracownika rekompensatę za niezawinioną utratę miejsca pracy (co istotne jednak, tego rodzaju świadczenie nie przysługuje pracownikom świadczącym pracę u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników).

Odprawa pieniężna nie może przekroczyć kwoty 15-krotnego min. wynagrodzenia za pracę i  przysługuje w wysokości:

– 1-miesięcznego wynagrodzenia, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;

– 2-miesięcznego wynagrodzenia, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;

– 3-miesięcznego wynagrodzenia, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

2. Odwołanie do sądu pracy

Zawsze możemy nie zgodzić się z decyzją pracodawcy i w przypadku otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę odwołać się do właściwego sądu pracy.

Pamiętajmy, że obecnie termin na wniesienie naszego odwołania wynosi tylko 21 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny pracownik nie dotrzyma tego terminu ma prawo do złożenia w sądzie pracy wniosku o przywrócenie terminu, uzasadniając oczywiście jego okoliczności. Termin na złożenie tego wniosku wynosi 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Odwołanie do sądu pracy (o ile wartość sporu nie przekracza 50 tyś zł.) nie wiąże się z kosztami sądowymi.

O co może „walczyć” pracownik w sądzie pracy?

Jeżeli umowa zawarta była na czas nieokreślony można żądać uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, a jeżeli została już rozwiązana wnieść może o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach lub o odszkodowanie. Odszkodowanie przysługuje wyłącznie pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na okres próbny, o ile wypowiedzenie nastąpiło z naruszeniem przepisów wypowiadających te umowy. W przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem  tych przepisów, pracownikowi przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo odszkodowanie, bez względu na to, czy umowa była zawarta na czas nieokreślony, określony czy próbny.

3. Zasiłek dla osób bez pracy

W chwili utraty pracy, a tym samym źródła dochodu, zwolnionemu pracownikowi w większości przypadków przysługuje zasiłek dla bezrobotnych. To niewielka kwota, ale zawsze coś, zanim znajdziemy nową, lepszą pracę.

Wysokość zasiłku zależy od stażu pracy i kształtuje się jak poniżej:

– 80% kwoty zasiłku do 5 lat,

– 100% kwoty zasiłku od 5 do 20 lat ,

– 120% kwoty zasiłku powyżej 20 lat

a okres, na jaki zostaje on przyznany zależy od kilku czynników m.in. stopy bezrobocia w danym powiecie.

W przypadku wypowiedzenia umowy przez pracodawcę lub zakończenia jej z okresem, na jaki została zawarta, zasiłek dla bezrobotnych przysługuje od daty rejestracji w urzędzie pracy. Czas oczekiwania wynosi 90 dni i o tyle dni ulega skróceniu wypłata zasiłku, jeżeli to pracownik wypowiada umowę o pracę lub rozwiązuje ją na mocy porozumienia stron. W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego należy poczekać 180 dni, jednak zasiłek może nie zostać wypłacony.

KLG Kancelaria Prawna pomaga m.in. klientom indywidualnym w sprawach pracowniczych. Zostałeś z dnia na dzień bez pracy? Nie wiesz jak się odwołać do sądu pracy? Zadzwoń: 32 307 00 45, 503 529 831 lub napisz: biuro@klgkancelaria.pl