Umowa z biurem podróży i reklamacje za nieudany urlop

Wakacje w pełni. Czekaliśmy na ten czas wiele miesięcy. Każdy z nas marzy o bezpiecznym wypoczynku, relaksie, spokoju i słońcu.

Dziś podpowiem Wam na co zwrócić uwagę podpisując umowę z biurem podróży na wymarzone wakacje i co zrobić po powrocie, kiedy nasz urlop okazał się przysłowiową „klapą”.

Wizyta w biurze podróży

Wybraliśmy miejsce, gdzie chcemy spędzić nasz urlop. Zaakceptowaliśmy cenę i termin.

Organizator udostępnił nam foldery i katalogi oraz udzielił wszelkich informacji dotyczących wybranej przez nas oferty m.in. programu atrakcji, ilość posiłków, podstaw prawnych, charakterystyki środków transportu, ubezpieczenia itp.

Czas na podpisanie umowy. Zanim ją podpiszecie zapoznajcie się dokładnie z jej treścią. Zwróćcie uwagę, czy jakiekolwiek zapisy nie naruszają waszych interesów.

Bądźcie czujni, gdy w umowie znajdziecie poniższe zapisy, uznane przez UOKiK za niedozwolone:

– ..… biuro zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy w wyjątkowych przypadkach ….

– ….. biuro zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub części świadczeń z przyczyn od siebie niezależnych, a w szczególności ……

– ….. biuro w przypadkach szczególnie uzasadnionych zachowuje prawo do zmiany programu

– ….. biuro nie ponosi odpowiedzialności za terminowość wpłat uczestników dokonywanych za pośrednictwem agentów biura ….

– ….. we wszystkich opisanych w §… przypadkach uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie……

– …. nieopłacenie przez uczestnika w ustalonym przez organizatora terminie płatności ceny imprezy spowoduje skreślenie go z listy

uczestników z równoczesnym zastosowaniem konsekwencji finansowych…..

– …. w przypadku odstąpienia przez uczestnika od umowy (bez względu na przyczynę), organizator potrąca z dokonanej przez uczestnika

wpłaty za imprezę, opłatę manipulacyjną w wysokości …..

– …… ewentualne reklamacje należy zgłaszać w terminie 24 h od zaistnienia sytuacji będącej źródłem reklamacji na piśmie do pilota/rezydenta

lub wskazanego … niewniesienie reklamacji pisemnej w trakcie trwania imprezy powoduje uniemożliwienie naprawienia szkody przez 

organizatora….

– …… biuro nie odpowiada za opóźnienia odlotów samolotów,

– ….. biuro nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane działaniem osób trzecich, trudne do uniknięcia, takie jak kradzieże, rabunki,

pożary….

– ….. biuro ma prawo pobierać opłatę manipulacyjną w wysokości …. od osoby,

– ….. rezygnacja w terminie późniejszym niż 30 dni przed zaplanowanym terminem wyjazdu jest traktowana jako rezygnacja z imprezy na 

następujących warunkach…..

Jeżeli cokolwiek was niepokoi, nie podpisujcie od razu umowy.

Proponuję, w przypadku wątpliwości zapoznać się z rejestrem klauzul niedozwolonych – zapisów niedozwolonych w umowach o usługi turystyczne, zamieszczonych na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zmarnowany urlop a złożenie reklamacji

Jak zareagować na nieudany urlop? Jakie mamy prawa, gdy okaże się, że wakacje nie były takie, jakie gwarantowało nam biuro turystyczne? Niezgodność umowy z otrzymanym świadczeniem jest podstawą dochodzenia roszczeń, jakie przysługują nam jako klientom biur podróży. Jeżeli warunki pobytu w sposób znaczący odbiegały od obowiązujących standardów, były niezgodne z umową i nie zapewniły nam wypoczynku musimy zareagować. Dochodzenie roszczeń wynika z kodeksu cywilnego.

Reklamacje składamy wówczas, gdy w naszej ocenie doszło do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Robimy to w sposób dobrowolny. Sytuacja taka może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą organizatora naszego wypoczynku. Na ustosunkowanie się na naszą reklamację, zgodnie z przepisem ustawy o usługach turystycznych organizator turystyki ma 30 dni. Czas ten jest wystarczający, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości i kwestie sporne. Jeżeli biuro podróży nie odpowie nam w tym terminie na piśmie, reklamację uważa się za uzasadnioną.

Prawa klientów biur podróży

W obowiązującej ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych brakuje zapisów dotyczących reklamacji. Jakie zatem prawa ma niezadowolony klient? Art. 50 tejże daje nam prawo do:

  • obniżenia ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność,
  • odszkodowania i zadośćuczynienia za poniesione szkody lub krzywdy.

Warunkiem do skorzystania z uprawnienia dot. obniżenia ceny  jest wystąpienie niezgodności świadczenia z zawartą umową. Dlatego tak ważne jest dokładne zaznajomienie się z umową, którą zawieramy z organizatorem imprezy. Tylko w przypadku, gdy wystąpi rozbieżność między postanowieniami umowy, a rzeczywistością można domagać się obniżenia ceny.

Korzystając z prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia musimy zrozumieć znaczenie tych słów. Kodeks cywilny wskazuje, że odszkodowanie przysługuje za poniesioną szkodę (strata materialna), a zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (uszczerbek niematerialny). Warunkiem koniecznym do skorzystania z tego uprawnienia jest związek pomiędzy szkodą lub krzywdą, a niezgodnością świadczenia z umową.

Zachęcam Państwa do skrupulatnego i wnikliwego czytania umów przed ich podpisaniem, zwracając szczególną uwagę na ochronę waszych praw.

Opierając się na naszym doświadczeniu, KLG Kancelaria Prawna oferuje pomoc prawną  przy podpisywaniu umów lub dochodzeniu roszczeń.

Jeżeli chcecie Państwo znaleźć odpowiedź JAK POSTĄPIĆ, proszę do nas zadzwonić: 32 307 00 45, lub napisać: biuro@klgkancelaria.pl