CO WARTO WIEDZIEĆ O CESJI WIERZYTELNOŚCI?

Czy kiedykolwiek miałeś lub właśnie teraz masz problem z odzyskaniem należności od dłużnika? Czy zdarzyło Ci się, że nie otrzymałeś zapłaty za fakturę? Czy twój klient zwleka z płatnością za towar?

Takich sytuacji w biznesie jest wiele. Czasami jesteśmy bezsilni, tracąc czas, cierpliwość i możliwości na samodzielne dochodzenie trudnych do odzyskania długów od naszych kontrahentów. Z pomocą przychodzi umowa cesji, dzięki której możemy jako cedenci skorzystać z prawa (art. 509 kc) do przekazania swoich wierzytelności cesjonariuszowi, czyli osobie trzeciej, która te prawa od nas nabywa i??. krótko mówiąc, pozbyć się problemu. Oczywiście za przejęcie wierzytelności trzeba nabywcy zapłacić.

Wierzytelności ? co to takiego?

Wierzytelności to nie tylko niezapłacone kwoty wynikające z faktur.  To także kredyt, zakupy na raty, składki ubezpieczeniowe i inne przedmioty. Wierzytelności to także, te zabezpieczone hipoteką i te przedawnione.

Czym jest cesja wierzytelności?

Cesja wierzytelności jest umową zawieraną pomiędzy obecnym wierzycielem ? cedentem, a nabywcą jego długów ? czyli cesjonariuszem. Najczęściej przybiera formę papierową i zawiera:

– datę i miejsce,

– określenie stron,

– dokładne określenie przedmiotu umowy,

– zapis o przelewie wierzytelności.

Warto zabezpieczyć się na wypadek niewypłacalności dłużnika zastrzegając w umowie, że cesjonariusz może zwrócić się do cedenta, jeżeli dłużnik stanie się niewypłacalny. 

Ważnym dla obu stron jest, aby dłużnik został poinformowany o zawarciu umowy cesji. Wystarczy zawrzeć w niej zapis, że zbywca ma zawiadomić dłużnika o cesji i dostarczyć nabywcy potwierdzenie, że tego dokonał.

Dłużnik, który nie dowiedział się o fakcie, że ma długi u innej osoby, może zwrócić należności dotychczasowemu wierzycielowi, a wówczas cesjonariusz, o ile nie udowodni, że skutecznie poinformował dłużnika, będzie musiał dochodzić zwrotu od cedenta. Zdarzyć się może, że cedent będzie niewypłacalny i pieniądze przepadną, a dłużnik po raz drugi nie ma obowiązku ich oddawać.

Dla wierzytelności, która dopiero powstanie w przyszłości np. budowane przez dewelopera mieszkanie, można dokonać cesji, pod warunkiem, że mamy już co najmniej umowę przedwstępną, czyli istnieje wobec niej już jakiś stosunek prawny.  

Kiedy cesja jest bezskuteczna

Najmniejszy drobiazg w umowie cesji może nieść za sobą przykre skutki.

Sugeruję, zwrócić się o pomoc prawną do specjalistów w tym zakresie, aby odpowiednio sporządzić treść umowy.

Istotnym warunkiem na cesję wierzytelności jest zgoda dłużnika.

Gdy nabywca wierzytelności nie będzie w stanie udowodnić, że doszło do cesji (brak stosownej umowy, niejednoznaczne zapisy w umowie), to przelew wierzytelności nie będzie skuteczny.

Rodzaje cesji

cesja kredytu hipotecznego ? popularna forma cesji w trakcie rozwodu ? kredyt zostaje przepisany na jednego z małżonków,

cesja leasingu ? przeniesienie praw i obowiązków  obecnego leasingobiorcy na inną osobę,

cesja ubezpieczenia – zastrzeżenie zobowiązujące ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania ? często wymagana przez bank, np. w przypadku kredytu na samochód,

factoring ? wykup faktur z odroczonym terminem płatności, przez firmę świadczącą usługi finansowe.

Jeżeli chcecie Państwo, aby nasza Kancelaria przygotowała umowę cesji wierzytelności prosimy o kontakt: 32 307 0045, 503 529 831, lub biuro@klgkancelaria.pl

Zachęcam do skorzystania z porad prawnych w KLG Kancelarii Prawna radcy prawnego Katarzyny Lebiedowicz-Grzanka, która zapewnia doradztwo w sprawach windykacji należności i odszkodowań od nierzetelnych kontrahentów.