FUNDACJA RODZINNA CZĘŚĆ II. – ORGANY FUNDACJI RODZINNEJ

Jak w każdej organizacji, także i w fundacji rodzinnej (FR) obowiązkowo należy powołać organ „rządzący” wraz z osobami uprawnionymi do jej reprezentowania.

Ustawa o fundacji rodzinnej przewiduje aż trzy takie organy, z których jeden – fakultatywny to  rada nadzorcza powoływany tylko wówczas, gdy liczba beneficjentów FR przekroczy 25 członków, a dwa naczelne to zarząd i zgromadzenie beneficjentów. W fundacji rodzinnej nie wyznacza się prokury.

Dzisiejszy wpis poświęcam tym dwóm obligatoryjnym organom.

Zarząd

W dużym stopniu przepisy nowej ustawy opierają się na znanych już regulacjach kodeksu spółek handlowych, dlatego przedsiębiorcom znane są te praktyki i określenie zadań dla zarządu nie powinno przysporzyć większych trudności.

W statucie fundator określa zasady, według których powołuje i odwołuje zarząd, długość jego kadencji oraz uprawnienia.

Członkiem zarządu musi  być osoba fizyczna i niekarana. Warto nadmienić, że rolę tę pełnić może sam fundator, beneficjent oraz osoba zupełnie niezwiązana z fundacją.

Zadania zarządu w fundacji rodzinnej:

– reprezentowanie fundacji na zewnątrz;

– prowadzenie nadzoru nad prawidłowym działaniem fundacji;

– realizowanie wyznaczonych statutowo celów fundacji;

– nadzór nad zachowaniem płynności finansowej i wypłacalności fundacji;

– tworzenie, prowadzenie oraz aktualizacja listy beneficjentów;

– stały kontakt z beneficjentami;

– Informowanie beneficjentów o ich świadczeniach oraz spełnianie tych świadczeń.

Zgromadzenie beneficjentów

Podobnie jak zarząd, również zgromadzenie beneficjentów ustanawia fundator w statucie, przed założeniem fundacji.

Osoba będąca beneficjentem to taka osoba, która zgodnie ze statutem może otrzymywać świadczenia  od fundacji rodzinnej. Nie każdy jednak beneficjent zasiądzie w składzie zgromadzenia beneficjentów. O tym, komu taki przywilej przypadnie w udziale, zdecyduje zarząd fundacji, o ile statut nie będzie stanowił inaczej.

Kompetencje zgromadzenia beneficjentów:

– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy;

– udzielanie członkom organów fundacji absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków;

– podział lub pokrycie wyniku finansowego netto;

– wybór firmy audytorskiej dokonującej audytu zarządzania aktywami fundacji;

– rozwiązanie fundacji rodzinnej;

– podejmowanie uchwał o powoływaniu i odwoływaniu członków zarządu i rady nadzorczej (o ile działa w fundacji).

Duże zainteresowanie tworzeniem fundacji rodzinnych od kilku miesięcy sprawiło, że nasza kancelaria wyspecjalizowała się w tym zakresie. Zapraszamy właścicieli rodzinnych spółek na porady w tej kwestii.

Nasi radcy prawni przeanalizują Państwa potrzeby i pomogą w prawidłowym przygotowaniu się do procesu rejestracji fundacji rodzinnej.

W następnym wpisie ciąg dalszy o fundacjach rodzinnych.

www.klgkancelaria.pl  tel. 32 307 00 45, 503 529 831, mail: klg@klgkancelaria.pl