Nowe realia ustawy deweloperskiej

Po 10 latach od wejścia w życie ustawy chroniącej nabywcę lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nadszedł czas na zmiany, mające na celu jeszcze większe zabezpieczenie kupującego oraz ochronę wpłacanych przez niego środków finansowych. Nowe realia prawne ustawy deweloperskiej funkcjonują od lipca tego roku.

W dzisiejszym wpisie krótko o wprowadzonych zmianach.

Nie tylko dla lokali mieszkalnych     

Przepisy nie będą stosowane jedynie w odniesieniu do lokali mieszkalnych. Nowa regulacja przewiduje zastosowanie także do sprzedawanych wraz z mieszkaniami garaży, czy „komórek” lokatorskich, lokali oddanych już do użytku, a także adaptacji istniejących budynków.

Przepisy obowiązywać będą także w sytuacji, gdy lokal mieszkalny nabywany będzie od przedsiębiorcy, nie będącym deweloperem – to całkowite novum.  

Umowa rezerwacyjna

Zmiany określają wymogi jakie musi spełniać umowa rezerwacyjna. Oprócz formy pisemnej deweloper konkretyzuje powierzchnię, usytuowanie i układ pomieszczeń w lokalu, a opłata rezerwacyjna wnoszona przez nabywcę może wynosić jedynie 1% ceny lokalu, a nie 10% jego wartości jak było do tej pory.

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny dewelopera jest nieodłączną częścią każdej umowy. Sprzedający ma obowiązek udostępnić go zainteresowanej osobie. W nowych przepisach ustawy, przesunięciu uległ termin jego sporządzenia. Wprowadzono bezwzględny obowiązek przedłożenia kupującemu prospektu przed podpisaniem umowy.

Zmiany dotyczą także informacji, jakie powinny znaleźć się w prospekcie informacyjnym. Muszą one wynikać z wydanych decyzji o warunkach zabudowy, decyzji środowiskowych, map zagrożenia czy ryzyka powodziowego. Potencjalny nabywca dowie się z niego także o planowanych w promieniu 1 km od terenu objętego działaniami dewelopera inwestycjach.

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny    

Ustawa określa regulacje dotyczące funkcjonowania powstałego Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, którego główny cel stanowi zabezpieczenie zwrotu środków finansowych wpłacanych przez nabywców lokali mieszkalnych w sytuacji, gdy bank prowadzący rachunek powierniczy lub deweloper ogłoszą upadłość. Składka wpłacana przez dewelopera do Funduszu jest zróżnicowana i uzależniona od rachunku powierniczego wybranego dla danego przedsięwzięcia. Nie może przekroczyć 1% ceny lokalu – w przypadku rachunków otwartych.  

Domniemanie uznania wad

Wprowadzenie pojęcia „domniemanie uznania wad” oznacza, że jeżeli deweloper nie poinformuje nabywcy o uznaniu wady lokalu w ustawowym terminie oznacza, że wadę uznał, z obowiązkiem jej usunięcia do 30 dni od daty protokołu.

Ponadto, ustawa wprowadziła uprawnienie nabywcy o usunięciu wady na koszt dewelopera, gdyby ten wady nie wyeliminował.

Jak możemy Państwu pomóc?

KLG Kancelaria Prawna doradza deweloperom oraz klientom biznesowym od ponad 12 lat.  Przygotujemy treść prospektu informacyjnego oraz umowy deweloperskiej, podejmiemy się reprezentowania dewelopera w procesie zawierania umowy z nabywcami, pomożemy w kontakcie z notariuszami. Zapraszamy do współpracy.

Masz pytania napisz: klg@klgkancelaria.pl lub skontaktuj się telefonicznie 503 529 831